Gahu bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे गहू बाजार भाव

Gahu bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे गहू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
शहादा क्विंटल 65 1975 2221 2160
दोंडाईचा क्विंटल 372 1700 2236 2182
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 2650 2650 2650
कारंजा क्विंटल 400 1930 2115 2065
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1900 2300 2150
राहता क्विंटल 8 2000 2346 2175
जळगाव १४७ क्विंटल 3 1900 1900 1900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 1900 2425 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 41 2000 2500 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 9 2000 2895 2401
भंडारा २१८९ क्विंटल 9 1800 2100 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 5 1975 2035 2025
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 79 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 50 2000 2522 2370
सोनपेठ बन्सी क्विंटल 11 2801 3101 3001
बीड हायब्रीड क्विंटल 61 1900 3160 2223
अकोला लोकल क्विंटल 214 1850 2270 2070
यवतमाळ लोकल क्विंटल 36 2020 2040 2030
चिखली लोकल क्विंटल 96 1650 2250 1950
नागपूर लोकल क्विंटल 700 2400 2700 2625
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 35 1950 2180 2065
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 784 1900 2115 2040
मुंबई लोकल क्विंटल 3617 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 1900 2225 2225
वर्धा लोकल क्विंटल 259 2050 2130 2100
दिग्रस लोकल क्विंटल 27 2000 2250 2185
सटाणा लोकल क्विंटल 35 1850 2699 2250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 90 2052 2199 2075
गेवराई लोकल क्विंटल 42 1900 2700 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 40 2300 2800 2600
तासगाव लोकल क्विंटल 44 2180 2260 2210
परांडा लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
काटोल लोकल क्विंटल 152 1950 2011 1990
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 210 1900 2040 2000
जालना नं. २ क्विंटल 439 1750 2575 2330
माजलगाव पिवळा क्विंटल 24 2000 3000 2350
सोलापूर शरबती क्विंटल 1243 2310 3385 2620
अकोला शरबती क्विंटल 53 2500 3200 2750
पुणे शरबती क्विंटल 319 4500 5500 5000
हिंगोली शरबती क्विंटल 100 1800 3155 2477
02/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 513 1600 2236 1900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 2351 2351 2351
कारंजा क्विंटल 2000 1930 2400 2125
सावनेर क्विंटल 25 1750 1900 1850
श्रीगोंदा क्विंटल 23 2000 2400 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1700 1800 1750
लासूर स्टेशन क्विंटल 262 1975 2300 2100
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 7 1800 1925 1901
बारामती २१८९ क्विंटल 266 2131 3000 2300
येवला २१८९ क्विंटल 3 1930 2500 2051
लासलगाव २१८९ क्विंटल 137 2000 2501 2119
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 45 1900 2541 2501
नांदगाव २१८९ क्विंटल 42 2000 3080 2401
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 9 1850 3200 2525
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 21 1500 3000 2501
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 25 2200 2500 2350
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2020 2355 2030
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 350 2000 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 41 1931 2561 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 1890 2610 2144
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 50 2051 2650 2205
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 32 1700 1850 1800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 474 2000 2200 2121
अकोला लोकल क्विंटल 118 1850 2200 2050
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2000 2100 2050
धुळे लोकल क्विंटल 158 1925 2455 2235
यवतमाळ लोकल क्विंटल 161 1970 2195 1982
चोपडा लोकल क्विंटल 50 1800 2111 1900
चिखली लोकल क्विंटल 110 1650 2200 1925
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 89 1950 2350 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 3617 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 418 1800 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 1900 2110 2110
मनमाड लोकल क्विंटल 9 2005 2375 2295
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 105 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 220 1850 2405 2150
खामगाव लोकल क्विंटल 110 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 116 1960 2400 2100
गेवराई लोकल क्विंटल 100 1700 2900 2500
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 179 1800 2300 2011
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 26 1800 2300 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 5 2000 2800 2300
पाथरी लोकल क्विंटल 26 1700 2811 2201
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 247 1900 2240 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 159 1850 2030 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 75 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 194 1900 2039 1980
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 173 1900 2065 2000
वणी नं. १ क्विंटल 4 1975 1975 1975
जालना नं. २ क्विंटल 638 1900 2350 2250
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 3 1851 1851 1851
माजलगाव पिवळा क्विंटल 20 1951 3200 2600
केज पिवळा क्विंटल 13 1800 2709 2200
अकोला शरबती क्विंटल 60 2500 3050 2750
पुणे शरबती क्विंटल 314 4600 5400 5000
01/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 191 2025 2600 2312
शहादा क्विंटल 438 1982 2263 2175
दोंडाईचा क्विंटल 416 1800 2232 2175
संगमनेर क्विंटल 14 2142 2151 2146
भोकर क्विंटल 7 1519 2019 1769
सावनेर क्विंटल 46 1700 1900 1850
करमाळा क्विंटल 5 2300 2300 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 241 1950 2550 2100
पालघर (बेवूर) क्विंटल 60 2750 2750 2750
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 6 2000 2400 2200
राहता क्विंटल 37 1800 2123 2000
वडवणी क्विंटल 4 2180 2300 2300
जालना १४७ क्विंटल 411 1900 2676 2300
येवला २१८९ क्विंटल 13 1927 2490 2050
वाशीम २१८९ क्विंटल 400 1700 2200 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 45 1800 2000 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 50 2000 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 20 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 15 1900 2426 2350
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 31 1500 2000 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 16 2005 2876 2301
औसा २१८९ क्विंटल 2 2201 3101 2651
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 16 1800 3500 1900
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 50 1900 2500 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 13 2015 2045 2035
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 410 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 20 1871 2550 2291
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 1900 2826 2292
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 13 2059 2700 2187
अकोला लोकल क्विंटल 277 1850 2350 2105
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2000 2100 2050
धुळे लोकल क्विंटल 116 1950 2405 2100
यवतमाळ लोकल क्विंटल 45 1930 2100 2015
परभणी लोकल क्विंटल 48 1975 2500 2450
मालेगाव लोकल क्विंटल 42 1700 2426 2000
चोपडा लोकल क्विंटल 10 1831 2100 2090
चिखली लोकल क्विंटल 87 1600 2100 1850
नागपूर लोकल क्विंटल 624 1986 2138 2100
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 42 1950 2200 2075
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 809 1800 2050 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 3555 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 1900 2215 2215
वर्धा लोकल क्विंटल 232 2015 2100 2050
मनमाड लोकल क्विंटल 4 1981 2135 2071
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 106 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 115 1775 1980 1877
मलकापूर लोकल क्विंटल 198 1965 2610 2105
दिग्रस लोकल क्विंटल 75 2000 2235 2210
सटाणा लोकल क्विंटल 42 1500 2101 2101
कोपरगाव लोकल क्विंटल 83 2030 2116 2071
शिरपूर लोकल क्विंटल 402 1500 2250 2050
गेवराई लोकल क्विंटल 77 1950 2870 2450
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 22 2050 2551 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 78 1850 2250 2095
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 1600 1951 1700
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2300 2700 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 176 1970 1991 1991
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 33 1800 2300 2100
तासगाव लोकल क्विंटल 41 2180 2260 2210
परांडा लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 209 1985 2345 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1088 1900 2040 2000
काटोल लोकल क्विंटल 97 1900 2084 1980
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 29 1900 2060 2000
सिंदी लोकल क्विंटल 36 1850 2000 1905
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 431 1950 2250 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 10 1800 3000 2500
केज पिवळा क्विंटल 26 1850 2400 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1204 2320 3285 2630
अकोला शरबती क्विंटल 53 2500 3150 2750
पुणे शरबती क्विंटल 315 4400 5200 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1800 3200 2500
31/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 264 2100 2400 2250
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 61 2017 2386 2125
शहादा क्विंटल 329 2051 2248 2171
दोंडाईचा क्विंटल 443 1800 2231 2132
नंदूरबार क्विंटल 185 1792 2451 2125
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 2000 2352 2100
कळवण क्विंटल 5 2100 2100 2100
भोकर क्विंटल 28 1700 2550 2075
कारंजा क्विंटल 1500 1960 2350 2140
सावनेर क्विंटल 95 1700 1961 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 4 2250 2250 2250
करमाळा क्विंटल 3 1600 2421 1600
लासूर स्टेशन क्विंटल 112 1950 2250 2100
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2575 2575 2575
कन्न्ड क्विंटल 40 1900 2600 2100
राहता क्विंटल 6 1900 2191 2050
जालना १४७ क्विंटल 554 1900 2561 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 211 1980 2750 2352
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1700 2275 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 30 1850 1950 1900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 80 1851 2600 1900
जामखेड २१८९ क्विंटल 64 1700 2500 2100
नेवासा २१८९ क्विंटल 25 2300 2300 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 9 1800 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 1850 2050 2050
परतूर २१८९ क्विंटल 15 1620 2400 1726
नांदगाव २१८९ क्विंटल 43 2041 2525 2251
औसा २१८९ क्विंटल 2 2000 2200 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 57 1600 3500 2030
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2801 2801 2801
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 6 2250 2385 2385
भंडारा २१८९ क्विंटल 10 1900 1950 1910
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2000 2355 2250
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 190 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 33 1975 2600 2070
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2000 2000 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1921 2485 2107
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 63 1850 2540 2124
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 1800 1950 1900
अकोला लोकल क्विंटल 265 1850 2350 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 582 2250 2365 2307
धुळे लोकल क्विंटल 220 1850 2635 2050
यवतमाळ लोकल क्विंटल 210 1950 2160 2055
परभणी लोकल क्विंटल 50 1975 2450 2400
मालेगाव लोकल क्विंटल 84 1600 2511 2252
चोपडा लोकल क्विंटल 65 1800 2212 2085
चिखली लोकल क्विंटल 240 1700 2200 1950
नागपूर लोकल क्विंटल 841 1980 2134 2016
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 142 1950 2300 2125
मुंबई लोकल क्विंटल 7154 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1801 2200 2200
वर्धा लोकल क्विंटल 151 2015 2115 2050
मनमाड लोकल क्विंटल 24 1991 2212 2025
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 145 2010 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 117 1800 1900 1850
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 70 1700 2200 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 98 1800 1950 1875
मलकापूर लोकल क्विंटल 167 1900 2450 2105
दिग्रस लोकल क्विंटल 106 2050 2200 2185
जामखेड लोकल क्विंटल 61 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 58 1851 2762 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 67 1800 2121 2050
शिरपूर लोकल क्विंटल 236 1875 2251 2071
गेवराई लोकल क्विंटल 119 1800 2700 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 159 1600 2250 1998
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 83 1800 2550 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 35 2300 2800 2600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 60 1450 1900 1700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 14 1700 2300 2000
परांडा लोकल क्विंटल 1 2600 2600 2600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 226 1800 2350 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 82 1850 2030 2000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 69 1875 1925 1900
काटोल लोकल क्विंटल 117 1900 2030 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 100 1900 2070 2000
सिंदी लोकल क्विंटल 42 1750 2000 1925
माजलगाव पिवळा क्विंटल 29 2000 2700 2500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 41 1850 3000 2350
केज पिवळा क्विंटल 105 1801 2700 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1211 2315 3400 2625
अकोला शरबती क्विंटल 123 2500 3100 2900
पुणे शरबती क्विंटल 315 4600 5400 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
30/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 236 1950 2300 2125
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 36 2025 2231 2151
शहादा क्विंटल 154 1900 2351 2221
दोंडाईचा क्विंटल 404 1500 2300 2215
नंदूरबार क्विंटल 514 1750 2588 2150
मुंबई क्विंटल 8086 2300 3200 2750
कळवण क्विंटल 10 1900 2400 2400
संगमनेर क्विंटल 37 2166 2461 2313
भोकर क्विंटल 14 1750 2351 2030
कारंजा क्विंटल 1000 1940 2395 2150
सावनेर क्विंटल 85 1700 1979 1900
श्रीगोंदा क्विंटल 54 2000 2400 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1900 2225 2000
करमाळा क्विंटल 8 1800 2500 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 185 2000 2300 2125
पालघर (बेवूर) क्विंटल 45 3100 3100 3100
वसई क्विंटल 465 2960 3850 3460
मंगळवेढा क्विंटल 16 2310 3210 2500
मोर्शी क्विंटल 762 1950 2150 2050
राहता क्विंटल 24 2050 2250 2150
जालना १४७ क्विंटल 230 1800 2400 2200
बारामती २१८९ क्विंटल 196 2131 2801 2300
येवला २१८९ क्विंटल 24 1925 2036 2000
लासलगाव २१८९ क्विंटल 150 1900 2690 2181
वाशीम २१८९ क्विंटल 500 1700 2250 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 325 1800 2550 2050
जामखेड २१८९ क्विंटल 65 1700 2500 2100
शेवगाव २१८९ नग 37 1925 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 21 2336 2520 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 26 2030 2745 2301
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 63 1950 2751 2250
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 1800 2100 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 8 1995 2500 2195
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 213 2000 2100 2050
यावल हायब्रीड क्विंटल 28 2025 2670 2375
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 85 1800 1930 1865
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 535 2080 2200 2121
अकोला लोकल क्विंटल 137 1850 2550 2215
अमरावती लोकल क्विंटल 826 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 236 1900 2625 2000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 344 1940 2145 2042
परभणी लोकल क्विंटल 50 1900 2460 2400
चिखली लोकल क्विंटल 65 1550 2480 2015
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 7 1725 2000 1816
नागपूर लोकल क्विंटल 817 1960 2088 2056
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 56 2000 2276 2138
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 760 1800 2060 1940
अमळनेर लोकल क्विंटल 295 2000 2270 2270
वर्धा लोकल क्विंटल 410 2005 2085 2050
मनमाड लोकल क्विंटल 8 2000 2351 2070
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 101 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 145 1600 1950 1775
मलकापूर लोकल क्विंटल 247 2000 2561 2180
जामखेड लोकल क्विंटल 64 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 58 1851 2401 2225
कोपरगाव लोकल क्विंटल 49 1800 2079 2050
शिरपूर लोकल क्विंटल 315 1750 2375 2225
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 284 1900 2300 2050
लोणार लोकल क्विंटल 50 1950 2500 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 102 1980 2021 2011
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2800 3200 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 28 1900 2200 2100
धरणगाव लोकल क्विंटल 22 1926 2293 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 14 1809 2575 2300
परांडा लोकल क्विंटल 3 2200 2450 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 215 1975 2565 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 165 1800 2040 2000
शेगाव लोकल क्विंटल 11 1700 2050 2050
काटोल लोकल क्विंटल 375 1900 2021 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 100 1900 2075 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 431 1950 2250 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1600 1900 1900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 2000 2200 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1191 2310 3395 2620
अकोला शरबती क्विंटल 55 2500 3150 2900
पुणे शरबती क्विंटल 317 4600 5400 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2400 2700 2625
29/05/2022
शिरुर क्विंटल 5 1950 1950 1950
कन्न्ड क्विंटल 20 1900 2551 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 25 2500 2500 2500
दौंड २१८९ क्विंटल 57 1900 2500 2100
औसा २१८९ क्विंटल 8 1801 3201 2054
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 180 2000 2050 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 30 1950 2500 2076
फलटण हायब्रीड क्विंटल 196 2000 2575 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 157 1981 2100 1990
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 6 1800 2200 1800
बाळापूर लोकल क्विंटल 68 1850 2400 2200
काटोल लोकल क्विंटल 205 1900 2001 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 160 1900 2065 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 13 1200 1700 1700
28/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 26 2041 2361 2071
राहूरी क्विंटल 23 2000 2300 2150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1800 1975 1975
मुंबई क्विंटल 4880 2300 3200 2750
भोकर क्विंटल 16 1750 2400 2075
सावनेर क्विंटल 35 1700 1955 1900
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 30 2000 2100 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1800 2000 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 292 2000 2600 2150
कन्न्ड क्विंटल 34 2000 2500 2250
नांदूरा क्विंटल 135 1800 2160 2160
राहता क्विंटल 18 2000 2286 2241
जालना १४७ क्विंटल 374 1700 2700 2300
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 20 1751 1751 1751
येवला २१८९ क्विंटल 5 1925 2350 2000
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1800 2000 1900
जामखेड २१८९ क्विंटल 68 1700 2400 2050
शेवगाव २१८९ क्विंटल 62 2300 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 60 1850 2661 2599
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 18 1700 2400 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 16 1900 2400 2200
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2300 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 15 1500 3000 2426
पातूर २१८९ क्विंटल 92 1800 2200 1919
भंडारा २१८९ क्विंटल 14 1800 2100 1960
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 51 1975 2000 2000
पैठण बन्सी क्विंटल 35 1750 2411 2201
बीड हायब्रीड क्विंटल 53 1900 2500 1996
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 51 1950 2475 2168
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 4 1650 1650 1650
अकोला लोकल क्विंटल 204 1850 2350 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2350 2300
परभणी लोकल क्विंटल 74 1975 2550 2400
पुणे लोकल क्विंटल 1929 2800 3100 2950
मालेगाव लोकल क्विंटल 126 1650 2450 2000
चिखली लोकल क्विंटल 78 1500 2490 1995
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 62 1700 2400 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 700 2400 2700 2625
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 50 2000 2500 2250
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 238 1850 2010 1940
उमरेड लोकल क्विंटल 614 1800 2200 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 200 1500 2336 2336
भोकरदन लोकल क्विंटल 160 1950 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 116 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 170 1950 2160 2085
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 85 1700 2300 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 45 1800 1900 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 240 1800 2830 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 70 1700 2100 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 91 1900 2399 2100
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 48 1800 2450 2200
लोणार लोकल क्विंटल 70 1925 2500 2200
तुमसर लोकल क्विंटल 99 1870 1981 1970
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 23 1900 2200 1900
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1900 2100 2000
पाथरी लोकल क्विंटल 13 1800 2780 2650
शेगाव लोकल क्विंटल 21 1700 2000 1950
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1700 1700 1700
माजलगाव पिवळा क्विंटल 19 2100 3412 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1186 2315 3390 2620
अकोला शरबती क्विंटल 73 2500 3050 2900
27/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 81 2000 2523 2251
शहादा क्विंटल 172 2000 2211 2176
दोंडाईचा क्विंटल 470 1800 2275 2200
नंदूरबार क्विंटल 82 2096 2350 2225
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 1800 2251 2150
भोकर क्विंटल 33 1850 2301 2075
कारंजा क्विंटल 800 1945 2365 2155
सावनेर क्विंटल 75 1715 1968 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1800 1800 1800
करमाळा क्विंटल 6 1911 2500 2400
लासूर स्टेशन क्विंटल 216 2000 2500 2150
शिरुर क्विंटल 2 2100 2100 2100
कन्न्ड क्विंटल 15 1900 2300 2100
मानोरा क्विंटल 33 2000 2086 2060
नांदूरा क्विंटल 150 1900 2491 2491
राहता क्विंटल 8 2000 2250 2150
जळगाव १४७ क्विंटल 17 2000 2000 2000
येवला २१८९ क्विंटल 39 1955 2386 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 155 2001 2699 2276
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 19 2015 2085 2040
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2300 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 60 1800 2400 1900
जामखेड २१८९ क्विंटल 56 1700 2500 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 75 2000 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 37 2400 2681 2526
नांदगाव २१८९ क्विंटल 7 1800 2300 2151
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 42 1950 2300 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 11 1825 2998 2251
पातूर २१८९ क्विंटल 19 1700 2100 1800
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1800 2100 1980
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2020 2355 2030
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 109 2000 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 30 1971 2631 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 29 1860 2520 2118
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 2031 2115 2079
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 1800 1950 1845
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 2000 2000 2000
अकोला लोकल क्विंटल 152 1750 2200 2095
अमरावती लोकल क्विंटल 797 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 131 1911 2355 2075
सांगली लोकल क्विंटल 255 2700 3650 3175
यवतमाळ लोकल क्विंटल 112 2040 2125 2080
परभणी लोकल क्विंटल 105 1975 2400 2358
पुणे लोकल क्विंटल 1932 2800 3100 2950
चिखली लोकल क्विंटल 94 1650 2000 1850
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 36 1650 2201 2000
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 25 1900 2200 2050
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 372 1800 2040 1920
मुंबई लोकल क्विंटल 5555 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1900 2280 2280
वर्धा लोकल क्विंटल 426 2000 2060 2030
मनमाड लोकल क्विंटल 23 2000 2515 2045
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 113 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 109 1800 1950 1875
मलकापूर लोकल क्विंटल 118 1900 2775 2150
जामखेड लोकल क्विंटल 54 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 1900 2441 2275
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 22 1700 2000 1900
शिरपूर लोकल क्विंटल 224 1800 2411 2150
गेवराई लोकल क्विंटल 71 1930 2791 2325
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 19 2000 2625 2050
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 224 1600 2300 2050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 32 1800 2300 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 60 2300 2750 2600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 30 1475 1980 1700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 2600 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 16 1900 2200 2000
धरणगाव लोकल क्विंटल 6 1845 1845 1845
तासगाव लोकल क्विंटल 40 2080 2260 2180
लोहा लोकल क्विंटल 12 1600 2351 2050
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 263 1800 2405 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 78 1825 2030 2000
शेगाव लोकल क्विंटल 10 1700 1900 1850
काटोल लोकल क्विंटल 150 1925 1975 1950
जाफराबाद लोकल क्विंटल 350 1900 2100 2000
जालना नं. २ क्विंटल 336 1950 2400 2251
माजलगाव पिवळा क्विंटल 19 2000 3001 2600
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 42 1750 2401 2151
केज पिवळा क्विंटल 28 1800 2500 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1269 2310 3385 2615
अकोला शरबती क्विंटल 73 2500 3000 2900

 

Leave a Comment