Harbhara Bajar Bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

Harbhara Bajar Bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे हरभरा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (harbhara price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
पुणे क्विंटल 62 4300 5500 5400
भोकर क्विंटल 65 4050 4279 4165
कारंजा क्विंटल 1890 4165 4405 4325
मोर्शी क्विंटल 435 4200 4450 4325
जळगाव बोल्ड क्विंटल 91 6700 6900 6800
अकोला लोकल क्विंटल 1044 4000 4555 4300
मुंबई लोकल क्विंटल 1252 5200 5700 5500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 2610 4120 4470 4365
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 9 4100 4315 4300
दुधणी लोकल क्विंटल 92 4400 4555 4405
08/05/2022
सिल्लोड क्विंटल 5 4100 4400 4300
उदगीर क्विंटल 890 4450 4600 4525
रामटेक क्विंटल 104 4250 4375 4312
इंदापूर-भिगवन चाफा क्विंटल 3 6000 6500 6400
इंदापूर-भिगवन गरडा क्विंटल 259 4000 4451 4200
दौंड लाल क्विंटल 2 4300 4300 4300
किनवट लाल क्विंटल 233 4875 5230 5000
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 53 4000 4500 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 5 4300 4300 4300
काटोल लोकल क्विंटल 155 3800 4350 4180
देवणी लोकल क्विंटल 16 4450 4640 4545
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4400 4400 4400
07/05/2022
पुणे क्विंटल 34 5400 5600 5500
माजलगाव क्विंटल 117 4000 4300 4200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 4300 4352 4326
पैठण क्विंटल 11 4371 4371 4371
उदगीर क्विंटल 890 4450 4600 4525
भोकर क्विंटल 66 2000 4303 3151
हिंगोली क्विंटल 198 3928 4422 4175
कारंजा क्विंटल 1500 4260 4410 4330
परळी-वैजनाथ क्विंटल 85 4225 4325 4300
राजूरा क्विंटल 49 4100 4100 4100
राहता क्विंटल 2 4357 4357 4357
चिखली चाफा क्विंटल 660 3900 4381 4140
अमळनेर चाफा क्विंटल 1700 4275 4400 4400
खामगाव चाफा क्विंटल 1524 3600 4450 4025
सोलापूर गरडा क्विंटल 53 4185 4475 4310
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 17 4100 4400 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 8 4250 5100 4421
जालना काबुली क्विंटल 9 5750 5900 5900
भंडारा काट्या क्विंटल 10 4200 4400 4300
येवला लाल क्विंटल 20 4252 4785 4643
बीड लाल क्विंटल 10 3500 4276 4067
सिल्लोड- भराडी लाल क्विंटल 13 4200 4400 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 28 4001 4335 4250
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 3 4300 4500 4500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 150 4300 4370 4350
मुरुम लाल क्विंटल 144 3838 4571 4205
उमरखेड लाल क्विंटल 100 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 960 4300 4400 4350
जालना लोकल क्विंटल 1029 3600 4405 4350
अकोला लोकल क्विंटल 1689 4000 4575 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3182 4300 4400 4350
परभणी लोकल क्विंटल 200 4390 4425 4400
आर्वी लोकल क्विंटल 1461 3800 4410 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 2996 4150 4450 4378
मुंबई लोकल क्विंटल 591 5200 5700 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 5138 4000 4275 4150
भोकरदन लोकल क्विंटल 19 4300 4400 4350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 64 3700 4336 4141
गेवराई लोकल क्विंटल 44 4261 4375 4300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 4200 4300 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 400 4000 4455 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 4300 4300 4300
लोहा लोकल क्विंटल 6 4275 4350 4311
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 54 5230 5230 5230
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 13 4300 4330 4315
सिंदी लोकल क्विंटल 247 4000 4370 4265
दुधणी लोकल क्विंटल 145 4100 4500 4375
देवणी लोकल क्विंटल 6 4600 4621 4610
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4400 4400 4400
06/05/2022
शहादा क्विंटल 1307 4300 6771 6422
पुणे क्विंटल 30 5300 5400 5350
दोंडाईचा क्विंटल 289 3600 7400 6200
माजलगाव क्विंटल 154 4050 4309 4200
चंद्रपूर क्विंटल 168 4205 4300 4290
पुसद क्विंटल 400 4275 4475 4300
पैठण क्विंटल 9 4429 4429 4429
संगमनेर क्विंटल 3 3702 3702 3702
उदगीर क्विंटल 794 4500 4581 4540
भोकर क्विंटल 29 4100 4275 4187
हिंगोली क्विंटल 205 3900 4451 4175
श्रीरामपूर क्विंटल 18 4000 4350 4100
करमाळा क्विंटल 37 4100 4351 4200
लासूर स्टेशन क्विंटल 122 4275 4400 4350
मानोरा क्विंटल 172 4125 4335 4250
राजूरा क्विंटल 225 4145 4340 4314
राहता क्विंटल 6 4360 4411 4385
चोपडा बोल्ड क्विंटल 215 6211 6751 6551
जळगाव चाफा क्विंटल 946 5230 5230 5230
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 8 4490 4490 4490
चोपडा चाफा क्विंटल 125 4300 4441 4351
चिखली चाफा क्विंटल 738 4200 4400 4300
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4000 4435 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 1500 4351 4407 4407
खामगाव चाफा क्विंटल 1299 4200 4500 4350
मलकापूर चाफा क्विंटल 205 4000 4450 4170
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1600 3840 4630 4480
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 6 4100 4350 4225
उमरगा गरडा क्विंटल 15 4200 4400 4350
सोनपेठ गरडा क्विंटल 66 4360 4490 4430
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 39 3600 4955 4841
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 4052 4355 4261
चोपडा जंबु क्विंटल 150 8400 8747 8625
अकोला काबुली क्विंटल 4 5710 5710 5710
जामखेड काट्या क्विंटल 27 4000 4300 4150
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 28 4200 4346 4335
लातूर लाल क्विंटल 4980 3812 4850 4500
येवला लाल क्विंटल 22 4199 4799 4600
जळगाव लाल क्विंटल 38 4250 4391 4300
बीड लाल क्विंटल 69 3500 4340 4237
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 135 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 82 4155 4320 4220
शेवगाव लाल क्विंटल 13 4300 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 14 4400 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 103 4100 4250 4200
दौंड-यवत लाल क्विंटल 11 4000 4250 4200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 140 4100 4405 4340
मंठा लाल क्विंटल 26 3800 4400 4300
मुरुम लाल क्विंटल 128 4051 4575 4313
उमरखेड लाल क्विंटल 310 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 420 4300 4400 4350
लाखंदूर लाल क्विंटल 71 4300 4355 4330
जालना लोकल क्विंटल 1132 3600 4475 4375
अकोला लोकल क्विंटल 1539 4100 4555 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 3409 4150 4450 4300
लासलगाव लोकल क्विंटल 93 3000 4940 4852
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 4325 4925 4325
यवतमाळ लोकल क्विंटल 620 4000 4440 4220
परभणी लोकल क्विंटल 213 4350 4425 4400
नागपूर लोकल क्विंटल 3538 4160 4492 4409
मुंबई लोकल क्विंटल 738 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 266 4120 4380 4250
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 3090 4150 4560 4385
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 103 4000 4450 4300
वणी लोकल क्विंटल 273 4200 4400 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 27 4000 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 43 3276 4330 4250
गेवराई लोकल क्विंटल 74 4250 4375 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 810 4000 4500 4300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 11 4300 4400 4400
नांदगाव लोकल क्विंटल 10 3651 4900 4551
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 55 3600 4250 4175
सेनगाव लोकल क्विंटल 80 4250 4350 4300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1220 4000 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 615 4000 4400 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 38 4200 4315 4300
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 175 4200 4435 4300
काटोल लोकल क्विंटल 395 3851 4381 4150
पुलगाव लोकल क्विंटल 63 4000 4320 4225
सिंदी लोकल क्विंटल 225 4000 4400 4250
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1185 4050 4385 4250
दुधणी लोकल क्विंटल 148 4370 4595 4530
देवणी लोकल क्विंटल 43 4580 4705 4642
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4300 4300 4300
05/05/2022
पुणे क्विंटल 32 5300 5400 5350
दोंडाईचा क्विंटल 118 3600 6451 6300
माजलगाव क्विंटल 117 4000 4287 4150
चंद्रपूर क्विंटल 184 4150 4300 4270
पैठण क्विंटल 18 4000 4371 4300
सिल्लोड क्विंटल 5 4200 4400 4300
उदगीर क्विंटल 870 4450 4572 4511
भोकर क्विंटल 3 4219 4219 4219
कारंजा क्विंटल 1650 4250 4480 4390
श्रीगोंदा क्विंटल 32 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 7 4300 4300 4300
करमाळा क्विंटल 10 3000 4300 4251
लासूर स्टेशन क्विंटल 121 4275 4400 4350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 4150 4250 4200
मंगळवेढा क्विंटल 8 4010 4250 4150
कन्न्ड क्विंटल 1 3500 6251 5000
मानोरा क्विंटल 194 4000 4339 4258
मोर्शी क्विंटल 438 4200 4350 4275
रामटेक क्विंटल 207 4300 4400 4350
राहता क्विंटल 28 4200 4400 4300
बारामती बोल्ड क्विंटल 115 4250 4550 4400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 120 6600 6771 6631
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 86 7899 8600 8450
चोपडा चाफा क्विंटल 45 4200 4576 4405
चिखली चाफा क्विंटल 637 4175 4360 4267
अमळनेर चाफा क्विंटल 2000 4200 4300 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 1034 4150 4500 4325
मलकापूर चाफा क्विंटल 205 3725 4475 4250
शिरपूर चाफा क्विंटल 45 4350 4551 4450
सोलापूर गरडा क्विंटल 31 4275 4380 4335
बारामती गरडा क्विंटल 164 4150 4281 4251
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 3 4200 4300 4250
उमरगा गरडा क्विंटल 12 4000 4455 4350
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 23 4190 4910 4645
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 882 5500 6616 6450
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 13 3600 4360 4350
भिवापूर हायब्रीड क्विंटल 1500 4250 4315 4260
चोपडा जंबु क्विंटल 80 8101 8651 8551
शिरपूर काबुली क्विंटल 104 3600 5344 5228
मालेगाव काट्या क्विंटल 43 3500 7856 4200
जामखेड काट्या क्विंटल 60 4100 4300 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 19 4200 4450 4300
लातूर लाल क्विंटल 7343 4200 4600 4470
येवला लाल क्विंटल 7 4351 4771 4730
बीड लाल क्विंटल 58 4150 4329 4244
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 4250 4350 4300
जिंतूर लाल क्विंटल 22 4100 4309 4250
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 16 4400 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 325 4200 4300 4250
दौंड लाल क्विंटल 5 4200 4300 4300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 250 4200 4400 4300
उमरी लाल क्विंटल 20 4200 4400 4300
हिमायतनगर लाल क्विंटल 150 4500 4600 4550
मुरुम लाल क्विंटल 25 4300 4350 4325
उमरखेड लाल क्विंटल 440 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 370 4300 4400 4350
कोर्पना लाल क्विंटल 500 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 1695 3750 4475 4370
अकोला लोकल क्विंटल 1113 4000 4430 4250
अमरावती लोकल क्विंटल 3013 4350 4425 4388
लासलगाव लोकल क्विंटल 105 3301 4942 4851
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 12 3501 4800 4426
यवतमाळ लोकल क्विंटल 339 4000 4380 4190
परभणी लोकल क्विंटल 225 4325 4400 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 1686 4200 4400 4350
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5112 4100 4455 4280
मुंबई लोकल क्विंटल 408 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 206 4100 4365 4200
वणी लोकल क्विंटल 328 4295 4330 4300
जामखेड लोकल क्विंटल 60 4000 4200 4100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 3201 4337 4261
गेवराई लोकल क्विंटल 35 4000 4345 4250
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 312 3500 4470 4140
वरूड-राजूरा बझार लोकल क्विंटल 34 4350 4440 4411
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 4200 4399 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 830 4000 4475 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 225 4315 4425 4400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 17 4300 4400 4400
यावल लोकल क्विंटल 38 4410 5130 4650
नांदगाव लोकल क्विंटल 21 4001 7950 4551
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 55 4160 4301 4240
लोहा लोकल क्विंटल 10 4151 4401 4300
परांडा लोकल क्विंटल 17 4300 4350 4300
पाथरी लोकल क्विंटल 26 3875 4276 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1293 3500 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 575 4000 4400 4300
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 35 3900 4500 4200
कळमेश्वर लोकल क्विंटल 165 4200 4400 4300
काटोल लोकल क्विंटल 270 3751 4387 4250
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 944 5230 5230 5230
दुधणी लोकल क्विंटल 154 4500 4545 4545
देवणी लोकल क्विंटल 20 4500 4608 4554
ताडकळस नं. १ क्विंटल 9 4200 4200 4200
04/05/2022
शहादा क्विंटल 283 4337 6799 6594
पुणे क्विंटल 33 5300 5400 5350
दोंडाईचा क्विंटल 304 4000 7500 6465
माजलगाव क्विंटल 107 3900 4300 4200
चंद्रपूर क्विंटल 184 4015 4300 4240
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4000 4400 4200
पैठण क्विंटल 27 4000 4336 4200
उदगीर क्विंटल 730 4350 4500 4425
भोकर क्विंटल 50 4211 4252 4234
हिंगोली क्विंटल 350 3955 4421 4188
कारंजा क्विंटल 1250 4110 4370 4220
श्रीरामपूर क्विंटल 12 4000 4350 4200
करमाळा क्विंटल 39 4000 4451 4351
लासूर स्टेशन क्विंटल 80 4200 4300 4250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 4100 4200 4150
कन्न्ड क्विंटल 14 4000 4200 4100
मानोरा क्विंटल 74 4120 4280 4200
राजूरा क्विंटल 270 4100 4280 4224
राहता क्विंटल 5 4300 4350 4325
वडवणी क्विंटल 1 3400 3400 3400
चोपडा बोल्ड क्विंटल 80 6300 6652 6501
चोपडा चाफा क्विंटल 35 4300 4352 4315
चिखली चाफा क्विंटल 768 4100 4360 4230
वाशीम चाफा क्विंटल 3000 4000 4450 4200
अमळनेर चाफा क्विंटल 1500 4250 4300 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 1630 4100 4350 4225
मलकापूर चाफा क्विंटल 188 3975 4470 4150
दिग्रस चाफा क्विंटल 72 4155 4300 4235
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1100 4280 4505 4425
सोलापूर गरडा क्विंटल 38 4200 4380 4300
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 4 4200 4300 4250
उमरगा गरडा क्विंटल 3 4100 4300 4100
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 13 3000 5700 4800
चोपडा जंबु क्विंटल 5 8351 8351 8351
अकोला काबुली क्विंटल 9 4320 8500 4700
मालेगाव काट्या क्विंटल 67 3450 6861 4511
तुळजापूर काट्या क्विंटल 120 4200 4200 4200
लातूर लाल क्विंटल 8224 4326 4570 4400
येवला लाल क्विंटल 15 3500 4900 4400
चोपडा लाल क्विंटल 8 4400 4765 4500
बीड लाल क्विंटल 38 4100 4300 4233
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 145 4200 4300 4250
जिंतूर लाल क्विंटल 111 4150 4250 4200
शेवगाव लाल क्विंटल 10 4300 4400 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 15 4400 4500 4500
गंगापूर लाल क्विंटल 32 4250 4500 4340
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 170 4275 4340 4300
चाकूर लाल क्विंटल 10 4385 4452 4435
मुरुम लाल क्विंटल 209 3700 4670 4185
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4300 4400 4350
जालना लोकल क्विंटल 1258 4050 4425 4370
अकोला लोकल क्विंटल 968 4100 4640 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 2867 4000 4400 4200
लासलगाव लोकल क्विंटल 101 3501 4800 4770
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 20 4425 4425 4425
यवतमाळ लोकल क्विंटल 703 4000 4370 4185
परभणी लोकल क्विंटल 210 4450 4525 4475
नागपूर लोकल क्विंटल 3695 4070 4382 4304
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5403 4200 4500 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 177 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 203 4150 4250 4200
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 100 4000 4450 4200
वणी लोकल क्विंटल 482 4270 4300 4275
सावनेर लोकल क्विंटल 175 4245 4362 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 4000 4335 4300
गेवराई लोकल क्विंटल 107 4000 4325 4250
मनवत लोकल क्विंटल 83 4250 4300 4275
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 352 4000 4426 4200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 4200 4300 4300
मेहकर लोकल क्विंटल 980 4000 4475 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 217 4200 4370 4355
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 42 4300 4400 4400
नांदगाव लोकल क्विंटल 16 3899 5000 4551
लोहा लोकल क्विंटल 15 4100 4360 4300
परांडा लोकल क्विंटल 6 4300 4320 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4200 4350 4250
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 175 4200 4350 4250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1422 4000 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 609 4000 4325 4200
चांदूर-रल्वे. लोकल क्विंटल 35 3900 4500 4250
शेगाव लोकल क्विंटल 66 4200 4410 4350
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 240 4060 4300 4200
काटोल लोकल क्विंटल 391 3750 4385 4050
पुलगाव लोकल क्विंटल 91 4000 4300 4235
झरीझामिणी लोकल क्विंटल 1162 5230 5230 5230
दुधणी लोकल क्विंटल 121 4350 4450 4450
देवणी लोकल क्विंटल 5 4630 4670 4650
03/05/2022
पुणे क्विंटल 31 5300 5500 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4400 4600 4500
पैठण क्विंटल 23 4201 4341 4280
भोकर क्विंटल 40 4204 4252 4228
करमाळा क्विंटल 1 4251 4251 4251
मंगळवेढा क्विंटल 42 3700 4400 4200
राहता क्विंटल 1 4250 4250 4250
शेवगाव लाल क्विंटल 12 4300 4400 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4500 4500 4500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 38 4000 4200 4100
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 123 3851 4300 4250
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 30 4300 4415 4400
परभणी लोकल क्विंटल 210 4400 4500 4480
मुंबई लोकल क्विंटल 830 5200 5700 5500
जामखेड लोकल क्विंटल 54 4000 4400 4200
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 13 4200 4300 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 60 4200 4350 4250
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4250 4300 4300
02/05/2022
पुणे क्विंटल 32 5300 5500 5400
दोंडाईचा क्विंटल 537 4000 6500 6400
माजलगाव क्विंटल 276 4000 4300 4200
चंद्रपूर क्विंटल 216 4100 4225 4195
नंदूरबार क्विंटल 446 4250 6750 5300
कळवण क्विंटल 3 3500 4400 4400
संगमनेर क्विंटल 5 4275 4276 4275
सिल्लोड क्विंटल 6 4300 4500 4400
भोकर क्विंटल 48 4150 4416 4283
हिंगोली क्विंटल 450 3850 4360 4105
कारंजा क्विंटल 2050 4150 4345 4280
श्रीगोंदा क्विंटल 40 4900 5000 4950
श्रीरामपूर क्विंटल 30 4300 5000 4500
करमाळा क्विंटल 69 4200 4411 4351
लासूर स्टेशन क्विंटल 78 4250 4375 4300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 75 4100 4150 4125
मानोरा क्विंटल 192 4100 4317 4232
मोर्शी क्विंटल 51 4300 4450 4375
राजूरा क्विंटल 374 3975 4200 4131
राहता क्विंटल 11 4250 4345 4300
बारामती बोल्ड क्विंटल 154 4151 4400 4200
चोपडा बोल्ड क्विंटल 95 6000 6746 6551
शिरपूर बोल्ड क्विंटल 59 8301 8676 8500
जळगाव चाफा क्विंटल 11 4275 4275 4275
चोपडा चाफा क्विंटल 6 4300 4311 4311
चिखली चाफा क्विंटल 875 4051 4300 4200
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 300 4000 4250 4050
अमळनेर चाफा क्विंटल 2100 4230 4300 4300
खामगाव चाफा क्विंटल 2100 4100 4300 4200
मलकापूर चाफा क्विंटल 158 3775 4475 4050
दिग्रस चाफा क्विंटल 225 4250 4385 4295
शिरपूर चाफा क्विंटल 34 3800 4569 4450
दर्यापूर चाफा क्विंटल 1100 4100 4570 4430
सोलापूर गरडा क्विंटल 59 4275 4400 4355
बारामती गरडा क्विंटल 216 4000 4185 4150
औरंगाबाद गरडा क्विंटल 26 4200 4300 4250
इंदापूर गरडा क्विंटल 135 4000 4311 4200
उमरगा गरडा क्विंटल 5 4250 4402 4350
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 37 2952 8000 5101
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 206 6000 6651 6549
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 6800 6400
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 39 4200 4250 4230
चोपडा जंबु क्विंटल 100 8000 8722 8672
जालना काबुली क्विंटल 4 4800 8460 8460
अकोला काबुली क्विंटल 23 4800 5400 4900
अमळनेर काबुली क्विंटल 400 7300 7715 7715
मालेगाव काट्या क्विंटल 69 3450 7811 4299
जामखेड काट्या क्विंटल 54 4200 4400 4300
तुळजापूर काट्या क्विंटल 50 4200 4200 4200
भंडारा काट्या क्विंटल 26 4200 4250 4230
लातूर लाल क्विंटल 7323 3850 4699 4440
येवला लाल क्विंटल 82 4000 5802 4600
जळगाव लाल क्विंटल 6 4900 4900 4900
चोपडा लाल क्विंटल 5 4400 4500 4500
बीड लाल क्विंटल 20 3361 4300 4070
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 171 4300 4400 4350
जिंतूर लाल क्विंटल 80 4200 4280 4225
शेवगाव लाल क्विंटल 6 4300 4400 4400
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 2 4500 4500 4500
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 35 4100 4200 4150
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 361 3150 4250 4000
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 5 4100 4150 4150
गंगापूर लाल क्विंटल 21 3500 4405 4233
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 200 4225 4325 4300
चाकूर लाल क्विंटल 45 4370 4514 4431
किनवट लाल क्विंटल 25 4875 5230 5000
मुरुम लाल क्विंटल 98 3700 4400 4050
उमरखेड लाल क्विंटल 670 4300 4400 4350
लाखंदूर लाल क्विंटल 80 4400 4450 4425
पारशिवनी लाल क्विंटल 25 3700 4525 4300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 135 4000 4250 4100
कोर्पना लाल क्विंटल 240 5230 5230 5230
जालना लोकल क्विंटल 1196 3800 4425 4350
अकोला लोकल क्विंटल 1172 4000 4565 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 3014 4400 4500 4450
लासलगाव लोकल क्विंटल 168 3500 4901 4776
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 17 4250 5000 4711
लासलगाव – विंचूर लोकल क्विंटल 30 3000 4481 4351
यवतमाळ लोकल क्विंटल 118 4000 4375 4187
परभणी लोकल क्विंटल 250 4400 4500 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 1545 4000 4380 4285
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 5127 4100 4475 4220
मुंबई लोकल क्विंटल 472 5200 5700 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 148 4050 4350 4200
वणी लोकल क्विंटल 580 4080 4300 4200
सावनेर लोकल क्विंटल 371 4100 4330 4250
जामखेड लोकल क्विंटल 52 4200 4300 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 8 4000 4325 4299
गेवराई लोकल क्विंटल 141 4201 4400 4300
मनवत लोकल क्विंटल 145 4100 4325 4250
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 145 3607 4426 4020
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 32 4300 4375 4325
मेहकर लोकल क्विंटल 930 4000 4425 4300
तुमसर लोकल क्विंटल 158 4251 4361 4341
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 55 4300 4400 4400
तळोदा लोकल क्विंटल 1 6000 6202 6100
नांदगाव लोकल क्विंटल 23 4000 4980 4551
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 101 3901 4284 4200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 51 3461 4250 4100
लोहा लोकल क्विंटल 14 4251 4400 4351
परांडा लोकल क्विंटल 1 4300 4300 4300
सेनगाव लोकल क्विंटल 100 4200 4300 4250
पाथरी लोकल क्विंटल 23 4100 4261 4100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1311 3500 5230 5230
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 458 4000 4290 4100
शेगाव लोकल क्विंटल 56 4300 4400 4350
काटोल लोकल क्विंटल 250 3721 4341 4250
पुलगाव लोकल क्विंटल 53 3900 4175 4000
सिंदी लोकल क्विंटल 283 4015 4365 4250
देवळा लोकल क्विंटल 2 4045 4705 4705
दुधणी लोकल क्विंटल 146 4200 4520 4400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 18 4200 4300 4250
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 4200 4500 4400

 

Leave a Comment