Jwari bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Jwari bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 64 1600 1800 1700
दोंडाईचा क्विंटल 5 1200 1687 1300
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2200 2150
पुणे मालदांडी क्विंटल 433 4000 4600 4300
पंढरपूर मालदांडी क्विंटल 12 1711 1751 1751
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 98 1350 2210 1900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 5 1400 1600 1550
06/02/2022
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1300 1300 1300
दौंड पांढरी क्विंटल 13 1450 1600 1550
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 70 1500 1900 1700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1152 1152 1152
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 4 1500 1500 1500
भोकरदन क्विंटल 20 1750 1850 1800
भोकर क्विंटल 3 1300 1700 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 13 1400 1900 1550
धुळे दादर क्विंटल 16 1931 2030 2030
धुळे हायब्रीड क्विंटल 82 1500 1621 1580
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1650 1375
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 1500 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1400 1400 1400
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2300 2200
मेहकर हायब्रीड क्विंटल 47 1200 1400 1300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1500 1400
पुणे मालदांडी क्विंटल 431 4000 4600 4300
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 2000 2100 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 6 1200 1800 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 10 1101 2091 1452
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 72 1600 1875 1700
उमरगा पांढरी क्विंटल 10 1500 1500 1500
पैठण रब्बी क्विंटल 5 2049 2049 2049
गेवराई रब्बी क्विंटल 173 1500 2000 1700
बोरी रब्बी क्विंटल 2 1600 1600 1600
जालना शाळू क्विंटल 352 1300 2250 1850
सांगली शाळू क्विंटल 210 2640 3500 3070
चिखली शाळू क्विंटल 10 1600 1800 1700
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 4 1500 1750 1625
परतूर शाळू क्विंटल 10 1350 2000 1580
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 3 1500 1600 1600
04/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 91 1800 2000 1900
शहादा क्विंटल 7 1727 1727 1727
दोंडाईचा क्विंटल 6 1541 1541 1541
भोकर क्विंटल 9 1625 1700 1665
लासूर स्टेशन क्विंटल 62 1400 1961 1500
दोंडाईचा दादर क्विंटल 17 1676 1926 1926
अमळनेर दादर क्विंटल 100 1700 2022 2022
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 1931 2030 2030
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1200 1150
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1581 1650 1650
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1400 1500 1450
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 108 1605 1705 1675
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1600 1600 1600
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 19 1315 1551 1500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1500 1400
लासलगाव लोकल क्विंटल 7 1611 1611 1611
चोपडा लोकल क्विंटल 75 1651 1800 1699
मुंबई लोकल क्विंटल 742 2200 3500 3000
हिंगोली लोकल क्विंटल 20 1100 1800 1450
पुणे मालदांडी क्विंटल 432 4000 4500 4250
जामखेड मालदांडी क्विंटल 122 1400 2400 1900
परांडा मालदांडी क्विंटल 33 1850 2300 2050
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 12 1600 1669 1640
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1300 1300 1300
धुळे पांढरी क्विंटल 5 1885 1951 1930
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 34 1300 1800 1550
शेवगाव पांढरी क्विंटल 5 1300 1500 1500
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 50 1600 1811 1750
मनवत पांढरी क्विंटल 6 1650 2400 2000
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 5 1400 2300 2100
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 3 1650 1650 1650
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 126 1600 1881 1780
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 87 1650 1851 1800
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 1400 1500 1400
पैठण रब्बी क्विंटल 2 1900 1900 1900
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 25 1500 2061 1800
निलंगा रब्बी क्विंटल 15 1400 1660 1500
जालना शाळू क्विंटल 253 1600 2500 1850
सांगली शाळू क्विंटल 415 2640 3800 3220
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 1600 2050 1800
मंठा शाळू क्विंटल 39 1400 2101 1600
03/02/2022
शहादा क्विंटल 1 1699 1699 1699
करमाळा क्विंटल 77 1511 3000 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 31 1400 1900 1500
मोर्शी क्विंटल 48 1200 1350 1275
दोंडाईचा दादर क्विंटल 1 1600 1900 1700
चोपडा दादर क्विंटल 60 1750 1801 1800
अमळनेर दादर क्विंटल 80 1775 1800 1800
लोणार दादर क्विंटल 15 1250 1400 1325
बारामती हायब्रीड क्विंटल 210 1900 2100 2000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 22 1405 1700 1600
चिखली हायब्रीड क्विंटल 7 1101 1225 1164
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1350 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 115 1650 1871 1871
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1250 1515 1382
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
यावल हायब्रीड क्विंटल 176 1180 1690 1310
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1500 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 633 2200 3500 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 64 1200 2200 1700
बारामती मालदांडी क्विंटल 140 2050 3001 2200
पुणे मालदांडी क्विंटल 431 4000 4500 4250
जामखेड मालदांडी क्विंटल 83 1400 2000 1700
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 81 1500 2275 1800
वैजापूर मालदांडी क्विंटल 6 1400 1800 1650
परांडा मालदांडी क्विंटल 8 2100 2300 2280
मालेगाव पांढरी क्विंटल 25 1200 3100 1601
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 37 1350 1800 1500
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 8 1600 1600 1600
दौंड पांढरी क्विंटल 19 1600 1630 1625
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 39 1711 1900 1871
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 55 1650 2000 1899
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1401 1801 1701
पाथरी पांढरी क्विंटल 13 1400 1650 1550
जिंतूर रब्बी क्विंटल 1 1650 1650 1650
गेवराई रब्बी क्विंटल 67 1400 2040 1650
निलंगा रब्बी क्विंटल 22 1600 1780 1700
बोरी रब्बी क्विंटल 3 1600 1600 1600
जालना शाळू क्विंटल 306 1500 2400 1850
सांगली शाळू क्विंटल 160 2640 3800 3220
चिखली शाळू क्विंटल 6 1500 2230 1865
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1700 1800 1750
परतूर शाळू क्विंटल 7 1200 1550 1400
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 2 1500 1650 1650
02/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 158 1600 1700 1650
शहादा क्विंटल 11 1701 1701 1701
बार्शी -वैराग क्विंटल 125 1680 2250 2001
भोकर क्विंटल 7 1471 1851 1661
करमाळा क्विंटल 154 1300 3100 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 24 1400 2576 1600
निरा क्विंटल 70 1900 2700 2300
निरा -सासवड क्विंटल 70 1900 2700 2300
वैजापूर क्विंटल 1 1650 1650 1650
दोंडाईचा दादर क्विंटल 5 1970 1970 1970
चोपडा दादर क्विंटल 50 1700 1900 1852
लोणार दादर क्विंटल 10 1250 1470 1360
अकोला हायब्रीड क्विंटल 4 1200 1200 1200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 1050 1200 1125
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 5 1400 1400 1400
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1450 1300
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1325 1481 1403
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 76 1700 2060 1720
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1300 1500 1500
चांदूर बझार हायब्रीड क्विंटल 25 1500 1650 1625
मेहकर हायब्रीड क्विंटल 28 1700 2000 1900
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 62 1700 1899 1800
औराद शहाजानी हायब्रीड क्विंटल 15 1400 1750 1575
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 10 1205 1440 1440
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1450 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1362 2200 3500 3000
हिंगोली लोकल क्विंटल 15 1100 1800 1450
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 150 1300 2150 1725
पुणे मालदांडी क्विंटल 434 4000 4500 4250
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1600 2200 2000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1726 1811 1751
परांडा मालदांडी क्विंटल 9 1850 2300 2200
मालेगाव पांढरी क्विंटल 12 1200 1520 1400
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 20 1500 1800 1650
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 145 1500 1900 1851
मुरुम पांढरी क्विंटल 12 1561 1580 1571
उमरगा पांढरी क्विंटल 5 1241 1620 1510
पैठण रब्बी क्विंटल 7 1470 2700 2491
गेवराई रब्बी क्विंटल 86 1650 2200 2044
जालना शाळू क्विंटल 362 1750 2255 1800
सांगली शाळू क्विंटल 245 2640 3500 3070
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 3 1500 1600 1600
तासगाव शाळू क्विंटल 29 2650 2750 2710
लोहा टालकी क्विंटल 5 1900 2131 1925
01/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 82 1900 2000 1950
दोंडाईचा क्विंटल 1 1371 1840 1840
बार्शी -वैराग क्विंटल 123 1161 2235 2000
भोकर क्विंटल 4 720 1725 1222
करमाळा क्विंटल 211 1200 2800 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 5 1400 1500 1450
वैजापूर क्विंटल 9 1300 1930 1550
दोंडाईचा दादर क्विंटल 2 1853 2000 2000
चोपडा दादर क्विंटल 51 1700 1851 1751
अमळनेर दादर क्विंटल 30 1700 1850 1850
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1500 1250
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1550 1400
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 93 1700 1731 1731
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 9 1341 1341 1341
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 30 1300 1880 1710
औराद शहाजानी हायब्रीड क्विंटल 5 1600 1700 1650
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1200 1325 1300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1450 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1744 2200 3500 3000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 85 1300 2200 1725
पुणे मालदांडी क्विंटल 433 3800 4500 4150
जामखेड मालदांडी क्विंटल 133 1300 2700 2000
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 1790 1790 1790
शिरुर नं. ३ क्विंटल 5 1300 1600 1350
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 29 1650 1801 1671
शेवगाव पांढरी क्विंटल 3 1400 1400 1400
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 315 1600 3000 2200
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 20 1200 2050 1750
सांगली शाळू क्विंटल 150 2640 3500 3070
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1700 2011 1855
31/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 145 1700 2000 1850
शहादा क्विंटल 33 1721 1881 1778
दोंडाईचा क्विंटल 3 1411 1525 1525
बार्शी क्विंटल 1951 1500 3800 2500
बार्शी -वैराग क्विंटल 177 1350 2425 2000
भोकर क्विंटल 1 1200 1200 1200
श्रीगोंदा क्विंटल 4 3000 3000 3000
करमाळा क्विंटल 322 1400 3000 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 35 1400 1900 1500
कुर्डवाडी क्विंटल 11 1100 1700 1600
मोर्शी क्विंटल 50 1300 1550 1425
दोंडाईचा दादर क्विंटल 5 1899 1899 1899
चोपडा दादर क्विंटल 10 1751 1801 1800
अमळनेर दादर क्विंटल 68 1800 1900 1900
लोणार दादर क्विंटल 15 1250 1430 1340
देवळा दादर क्विंटल 1 1995 2405 1995
बारामती हायब्रीड क्विंटल 112 1600 2151 2000
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 30 1900 1900 1900
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1200 1100
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 33 1200 1610 1470
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1550 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 83 1641 1750 1750
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 59 140 1700 1550
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 5 1660 1800 1700
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 25 1270 1400 1400
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 5 1540 1600 1600
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1250 1450 1350
चोपडा लोकल क्विंटल 1 1701 1701 1701
मुंबई लोकल क्विंटल 1034 2000 4500 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 20 1100 1800 1450
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 129 1300 2000 1650
बारामती मालदांडी क्विंटल 85 2001 2631 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 431 4000 4600 4300
जामखेड मालदांडी क्विंटल 82 1300 2600 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 76 1300 2051 1800
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 30 1600 1900 1700
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 978 2073 978
परांडा मालदांडी क्विंटल 12 1670 2300 2070
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 34 1600 1651 1640
शिरुर नं. ३ क्विंटल 13 1250 1800 1631
मालेगाव पांढरी क्विंटल 5 1501 2812 1700
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 40 1570 1940 1800
शेवगाव पांढरी क्विंटल 6 1300 1700 1700
मनवत पांढरी क्विंटल 25 1600 1700 1675
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 2 1800 1800 1800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 109 1500 1900 1830
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 1600 1600 1600
दुधणी पांढरी क्विंटल 85 1830 2190 1955
माजलगाव रब्बी क्विंटल 89 1000 2000 1800
जिंतूर रब्बी क्विंटल 4 1550 1550 1550
गेवराई रब्बी क्विंटल 127 1300 2090 1650
निलंगा रब्बी क्विंटल 5 1600 1870 1700
जालना शाळू क्विंटल 390 1500 2400 1875
सांगली शाळू क्विंटल 150 2640 3500 3070
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1700 1900 1800
परतूर शाळू क्विंटल 11 1550 1801 1750
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 10 1500 1650 1550

 

Leave a Comment