Jwari bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

Jwari bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
भोकर क्विंटल 25 1700 2000 1850
जळगाव दादर क्विंटल 336 1900 2300 2195
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 36 2200 2200 2200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 13 1250 1600 1425
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2700 2650
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1450 1300
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 70 1905 2380 2040
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 11 3325 3325 3325
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2350 2350 2350
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 29 1800 2275 2060
पुणे मालदांडी क्विंटल 529 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 238 1571 2700 1954
जामखेड मालदांडी क्विंटल 610 1700 2800 2250
वडूज मालदांडी क्विंटल 600 2650 2800 2750
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 1660 1660 1660
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1650 2400 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 21 1700 2581 2200
जालना शाळू क्विंटल 1798 1700 2900 2250
चिखली शाळू क्विंटल 15 1700 2100 1900
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 34 1800 2300 2075
परतूर शाळू क्विंटल 24 1736 2222 2050
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 60 1500 1900 1800
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
22/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 107 1600 2161 2050
भोकर क्विंटल 29 1550 2304 1927
लासूर स्टेशन क्विंटल 512 1900 2461 2125
सेलु क्विंटल 18 1800 2300 2300
धुळे दादर क्विंटल 46 1900 2200 2100
जळगाव दादर क्विंटल 255 1900 2420 2170
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 31 1950 2000 1975
शहादा दादर क्विंटल 2 2031 2200 2031
दोंडाईचा दादर क्विंटल 276 1700 2282 2122
चोपडा दादर क्विंटल 425 1900 2161 2061
अमळनेर दादर क्विंटल 2000 2231 2351 2351
धुळे हायब्रीड क्विंटल 550 1800 2160 2040
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 34 1900 1975 1950
चिखली हायब्रीड क्विंटल 25 1300 1800 1550
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1450 1300
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 2000 2130 2130
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 19 1500 2300 1900
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 45 1975 2425 2025
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 13 2900 3280 3280
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 8 1535 2500 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1300 1600 1450
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 908 2400 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 1 2005 2005 2005
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 33 1600 2250 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 527 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 313 1600 2650 2002
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 21 2400 2450 2400
जामखेड मालदांडी क्विंटल 658 1700 2800 2250
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 2000 2400 2000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 46 1850 2100 1901
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 7 1600 2200 1800
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 7 1602 2700 2151
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 208 1500 2500 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 1601 2300 1951
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1800 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 1 2100 2100 2100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 5000 5000 5000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 138 1800 2612 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 19 2121 3551 2825
जालना शाळू क्विंटल 2025 1400 2721 2200
चिखली शाळू क्विंटल 20 1800 2250 2025
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 135 1800 2500 2150
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1600 2000 1800
मंठा शाळू क्विंटल 37 1681 2426 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 13 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 13 2000 2300 2100
21/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 158 2800 3050 2925
दोंडाईचा क्विंटल 110 1700 2187 2000
नंदूरबार क्विंटल 104 2000 2175 2075
भोकर क्विंटल 1 1811 1811 1811
करमाळा क्विंटल 323 2000 3500 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 378 1900 2620 2100
कुर्डवाडी क्विंटल 8 2000 2400 2200
धुळे दादर क्विंटल 54 1900 2100 2000
जळगाव दादर क्विंटल 238 1995 2800 2300
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 35 2110 2110 2110
शहादा दादर क्विंटल 17 2326 2326 2326
दोंडाईचा दादर क्विंटल 396 1800 2180 2100
नंदूरबार दादर क्विंटल 162 2100 2451 2275
अमळनेर दादर क्विंटल 1500 2000 2411 2411
शिरपूर दादर क्विंटल 2002 1700 2600 2261
बारामती हायब्रीड क्विंटल 916 1800 2200 2100
अकोला हायब्रीड क्विंटल 6 2450 2700 2575
धुळे हायब्रीड क्विंटल 716 1690 2114 2050
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 22 2000 2000 2000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1250 1600 1425
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1000 2000 2130 2130
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 5 1601 1601 1601
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 18 2313 2400 2350
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2300 2300 2300
भुसावळ हायब्रीड क्विंटल 1 1500 1500 1500
मंगळवेढा हायब्रीड क्विंटल 262 1600 2650 2200
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 14 2350 2350 2350
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 3 1515 2350 2350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 757 2400 4000 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 26 1875 2450 2045
बारामती मालदांडी क्विंटल 611 2150 3050 2300
पुणे मालदांडी क्विंटल 525 4000 4500 4250
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 32 1750 2500 2400
जामखेड मालदांडी क्विंटल 596 1700 2800 2250
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 2200 2200 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 102 1800 2777 2100
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 16 2800 2900 2900
चाकूर मालदांडी क्विंटल 2 1786 2900 2151
परांडा मालदांडी क्विंटल 14 2150 2700 2300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 1725 2100 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2000 2000 2000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1800 1800 1800
शिरपूर पांढरी क्विंटल 3 1532 1532 1532
दौंड पांढरी क्विंटल 1 1655 1655 1655
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 3 1500 1600 1550
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 193 1601 2600 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 33 1800 2251 2026
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1800 2400 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 56 1500 2671 2300
माजलगाव रब्बी क्विंटल 90 1760 2551 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 10 3291 3291 3291
जालना शाळू क्विंटल 647 1780 2400 2140
चिखली शाळू क्विंटल 9 1800 2050 1925
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 33 2000 2300 2150
परतूर शाळू क्विंटल 14 2070 2475 2300
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 1600 2001 1800
परभणी टालकी क्विंटल 85 1850 2100 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
20/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 212 1500 2151 2000
नंदूरबार क्विंटल 92 1850 2120 2025
मुंबई क्विंटल 482 2400 4000 3500
भोकर क्विंटल 22 1616 2251 1933
करमाळा क्विंटल 472 1800 3400 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 691 1900 2691 2175
कुर्डवाडी क्विंटल 9 1600 2400 2001
राहता क्विंटल 5 1851 1851 1851
वडवणी क्विंटल 23 1500 2590 2091
देवणी क्विंटल 1 2251 2251 2251
धुळे दादर क्विंटल 3 2000 2100 2100
जळगाव दादर क्विंटल 148 2000 2325 2100
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 86 1975 2075 2025
शहादा दादर क्विंटल 100 1880 2425 2132
दोंडाईचा दादर क्विंटल 288 1700 2401 2200
चोपडा दादर क्विंटल 1150 1900 2300 2077
नंदूरबार दादर क्विंटल 418 1900 2587 2225
अमळनेर दादर क्विंटल 500 2200 2416 2416
शिरपूर दादर क्विंटल 1452 1860 2826 2271
तळोदा दादर क्विंटल 37 2181 2340 2300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 496 1850 2100 2050
चिखली हायब्रीड क्विंटल 17 1200 1550 1375
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2500 2700 2650
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1550 1400
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1500 2280 2457 2457
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1650 1850 1750
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 8 2025 2050 2035
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 45 1872 1951 1897
लोहा हायब्रीड क्विंटल 5 1550 1911 1700
पुर्णा हायब्रीड क्विंटल 5 1990 1990 1990
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1535 1442
हिंगोली लोकल क्विंटल 10 1100 2250 1675
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 57 1690 2210 2050
पुणे मालदांडी क्विंटल 523 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 179 1600 2371 2009
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 6 2200 2200 2200
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1420 2900 2240
परांडा मालदांडी क्विंटल 11 2150 2360 2200
शिरपूर पांढरी क्विंटल 3 1300 1531 1400
औसा पांढरी क्विंटल 43 1200 2311 1939
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 4 1800 2401 2100
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 219 1451 2500 2051
मुरुम पांढरी क्विंटल 32 1651 2101 1876
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 160 1600 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 21 1700 2401 2100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 302 1750 2700 2500
पैठण रब्बी क्विंटल 8 2800 2800 2800
बोरी रब्बी क्विंटल 6 1900 1900 1900
जालना शाळू क्विंटल 2683 1600 2700 2200
चिखली शाळू क्विंटल 10 1700 2150 1925
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 87 1900 2400 2150
परतूर शाळू क्विंटल 15 1500 2900 2350
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 1600 2225 2000
परभणी टालकी क्विंटल 90 1850 2200 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 11 2200 2575 2351
19/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 186 1900 2200 2025
नंदूरबार क्विंटल 82 2131 2152 2150
भोकर क्विंटल 6 1651 2222 1936
करमाळा क्विंटल 317 1800 3200 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 128 1800 2421 2000
देवणी क्विंटल 2 2011 2011 2011
जळगाव दादर क्विंटल 194 1900 2150 2050
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 61 2075 2175 2125
शहादा दादर क्विंटल 10 2001 2331 2151
दोंडाईचा दादर क्विंटल 142 2100 2701 2300
चोपडा दादर क्विंटल 4420 1900 2267 2100
नंदूरबार दादर क्विंटल 557 2093 2672 2325
अमळनेर दादर क्विंटल 1400 1700 2166 2166
शिरपूर दादर क्विंटल 1926 1851 2644 2200
तळोदा दादर क्विंटल 10 1750 2293 2281
अकोला हायब्रीड क्विंटल 4 1400 1700 1600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 802 1850 2100 2050
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 66 2020 2100 2060
चिखली हायब्रीड क्विंटल 20 1100 1600 1350
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 10 2500 2800 2725
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 4 1200 1350 1250
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 12 1700 2150 1925
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 40 2030 2323 2150
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 50 1716 2026 1951
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1495 1422
मुंबई लोकल क्विंटल 1133 2400 4000 3500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 90 1500 3000 2100
देवळा लोकल क्विंटल 1 2605 2605 2605
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 88 1900 2300 2111
पुणे मालदांडी क्विंटल 521 4000 4800 4400
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 21 2050 2350 2200
जामखेड मालदांडी क्विंटल 773 1700 3000 2350
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 5 2000 2210 2100
परांडा मालदांडी क्विंटल 23 2185 2650 2290
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 2400 2400 2400
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1900 1900 1900
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 407 1950 3000 2600
औसा पांढरी क्विंटल 48 1300 2301 1965
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 8 1800 2250 2025
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 335 1600 2250 2101
मुरुम पांढरी क्विंटल 15 2000 2000 2000
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 120 1800 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 8 2100 2500 2300
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 2 1500 1500 1500
पैठण रब्बी क्विंटल 42 1000 2851 2460
चिखली शाळू क्विंटल 18 1800 2250 2025
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 60 2100 2305 2202
परतूर शाळू क्विंटल 32 1350 2325 2300
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 1600 2351 2000
तासगाव शाळू क्विंटल 17 2700 2900 2800
परभणी टालकी क्विंटल 125 1850 2150 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 4 2200 2500 2300
18/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 310 1900 2800 2350
दोंडाईचा क्विंटल 137 1600 2161 2000
नंदूरबार क्विंटल 46 1900 2326 2100
मुंबई क्विंटल 1121 2400 4000 3500
भोकर क्विंटल 32 1505 1900 1702
सावनेर क्विंटल 7 1523 1523 1523
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1600 2400 2000
करमाळा क्विंटल 245 2000 3200 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 736 1800 2700 2100
सेलु क्विंटल 37 1700 2471 2315
कुर्डवाडी क्विंटल 23 2001 2401 2201
धुळे दादर क्विंटल 31 2100 2106 2100
जळगाव दादर क्विंटल 155 2050 2400 2300
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 76 2050 2150 2100
शहादा दादर क्विंटल 15 1900 2150 2000
दोंडाईचा दादर क्विंटल 346 1800 2201 2151
चोपडा दादर क्विंटल 4000 1951 2385 2125
नंदूरबार दादर क्विंटल 319 1850 2441 2125
अमळनेर दादर क्विंटल 1600 2100 2251 2251
शिरपूर दादर क्विंटल 2608 2076 2650 2250
लोणार दादर क्विंटल 5 1250 1350 1300
तळोदा दादर क्विंटल 26 2135 2456 2415
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1045 1900 2200 2100
अकोला हायब्रीड क्विंटल 3 1900 1900 1900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 410 1605 2130 2050
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 24 2030 2030 2030
चिखली हायब्रीड क्विंटल 9 1500 1900 1700
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 5 1200 1350 1250
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1100 1700 2122 2122
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1575 1537
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 17 1980 2300 2000
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 25 2350 2350 2350
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 73 1990 2197 2052
यावल हायब्रीड क्विंटल 31 1400 1920 1520
लोहा हायब्रीड क्विंटल 29 1400 1901 1700
उमरी हायब्रीड क्विंटल 12 1700 2500 2100
पुर्णा हायब्रीड क्विंटल 5 1990 1990 1990
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 7 1610 2325 2325
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 4 1761 2400 2400
अमरावती लोकल क्विंटल 6 1300 1550 1425
हिंगोली लोकल क्विंटल 19 1000 2300 1650
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 190 1500 3000 2100
काटोल लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 63 1885 2460 2250
बारामती मालदांडी क्विंटल 697 2200 2750 2450
पुणे मालदांडी क्विंटल 518 4200 5000 4600
बीड मालदांडी क्विंटल 274 1500 2635 1932
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 14 2200 2500 2280
इंदापूर मालदांडी क्विंटल 547 1750 3251 2281
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 6 1800 2011 1900
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 280 1600 2800 2100
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 539 1510 3000 2910
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 15 2200 2410 2300
चाकूर मालदांडी क्विंटल 10 1151 2579 2421
परांडा मालदांडी क्विंटल 16 2350 2535 2440
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 15 1841 2700 2350
ताडकळस नं. १ क्विंटल 10 1700 2100 1700
मालेगाव पांढरी क्विंटल 53 1500 2453 2116
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 6 2200 2200 2200
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 2000 2000 2000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 454 1425 2601 2151
मुरुम पांढरी क्विंटल 28 1601 2300 1950
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1650 2375 2000
पाथरी पांढरी क्विंटल 72 1500 2726 2401
माजलगाव रब्बी क्विंटल 212 1950 2600 2400
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 176 1699 2800 2400
जालना शाळू क्विंटल 1752 1500 2750 2450
सांगली शाळू क्विंटल 143 2640 4200 3420
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 41 1981 2900 2440
परतूर शाळू क्विंटल 29 1800 2355 2350
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 1600 2100 1800
परभणी टालकी क्विंटल 85 1850 2150 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 1 2200 2500 2300
लोहा टालकी क्विंटल 13 1900 2400 2311
17/04/2022
उमरी हायब्रीड क्विंटल 5 1800 2000 1900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 51 1800 3000 2000
इंदापूर-भिगवन मालदांडी क्विंटल 389 1500 3341 2200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 1700 1700 1700
औसा पांढरी क्विंटल 104 1601 2301 2065
पैठण रब्बी क्विंटल 1 1351 1351 1351
16/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 1200 1200 1200
मुंबई क्विंटल 1362 2400 4000 3500
भोकरदन क्विंटल 8 1650 1800 1750
भोकर क्विंटल 13 1700 1870 1785
सावनेर क्विंटल 11 1401 1770 1770
लासूर स्टेशन क्विंटल 401 1800 2800 2000
कन्न्ड क्विंटल 9 1800 2000 1900
धुळे दादर क्विंटल 18 2001 2001 2001
धुळे हायब्रीड क्विंटल 452 1800 2221 2058
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1631 1999 1999
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 35 2025 2385 2100
पुणे मालदांडी क्विंटल 517 4000 5000 4500
जामखेड मालदांडी क्विंटल 1476 1700 3000 2350
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1700 2200 2000
वडूज मालदांडी क्विंटल 500 2700 2800 2750
परांडा मालदांडी क्विंटल 18 2180 2820 2380
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 1650 1650 1650
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 1850 2400 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 8 1400 2872 2745
गेवराई रब्बी क्विंटल 96 1600 2800 2200
बोरी रब्बी क्विंटल 4 1275 1500 1500
जालना शाळू क्विंटल 1146 1550 2860 2200
सांगली शाळू क्विंटल 125 2700 4200 3450
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 101 1950 2380 2165
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 1600 2351 2000
परभणी टालकी क्विंटल 90 1800 2100 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 3 2100 2400 2200

Leave a Comment