Jwari bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव

Jwari bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे ज्वारी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ज्वारी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती

शेतमाल : ज्वारी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/06/2022
फलटण हायब्रीड क्विंटल 148 1700 2400 2100
दौंड पांढरी क्विंटल 16 1500 1600 1600
04/06/2022
भोकर क्विंटल 109 1550 1709 1630
सेलु क्विंटल 15 1840 1840 1840
देवणी क्विंटल 1 1700 1700 1700
धुळे दादर क्विंटल 3 1932 1932 1932
जळगाव दादर क्विंटल 243 1800 2050 2000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 25 1525 1840 1775
धुळे हायब्रीड क्विंटल 249 1700 1911 1803
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1300 1250
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1600 1800 1700
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 49 1555 1780 1640
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 66 1300 2480 2330
पुणे मालदांडी क्विंटल 570 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 103 1450 2041 1773
वडूज मालदांडी क्विंटल 300 2650 2750 2700
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 1400 1400 1400
मालेगाव पांढरी क्विंटल 92 1451 2851 2151
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 154 1600 2375 2000
पैठण रब्बी क्विंटल 12 1352 1991 1675
गेवराई रब्बी क्विंटल 78 1490 2600 1950
जालना शाळू क्विंटल 995 1550 2400 2011
सांगली शाळू क्विंटल 25 2758 3000 2879
चिखली शाळू क्विंटल 16 1650 1950 1800
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 24 1800 1900 1850
परतूर शाळू क्विंटल 21 1800 2141 1900
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
03/06/2022
शहादा क्विंटल 19 1550 1550 1550
दोंडाईचा क्विंटल 76 1500 1919 1875
भोकर क्विंटल 175 1425 2000 1712
लासूर स्टेशन क्विंटल 328 1875 2500 1950
राहता क्विंटल 8 1481 1641 1561
जळगाव दादर क्विंटल 100 2000 2000 2000
शहादा दादर क्विंटल 20 1800 1800 1800
दोंडाईचा दादर क्विंटल 62 1600 2176 2100
चोपडा दादर क्विंटल 90 1550 1955 1867
अमळनेर दादर क्विंटल 800 2000 2052 2052
देवळा दादर क्विंटल 2 2415 2610 2610
अकोला हायब्रीड क्विंटल 42 1360 1645 1500
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 13 1500 1700 1700
सांगली हायब्रीड क्विंटल 145 2738 2800 2769
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1100 1500 1300
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1850 1600
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 950 1717 1825 1825
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 70 1300 1550 1425
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 32 1635 1845 1700
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 1 1500 1500 1500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 6 2200 2200 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 9 1350 1600 1475
लासलगाव लोकल क्विंटल 15 1600 2151 2151
मुंबई लोकल क्विंटल 1306 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 85 1000 1875 1437
कोपरगाव लोकल क्विंटल 12 1000 1600 1500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 49 1600 2450 2250
पुणे मालदांडी क्विंटल 567 4200 4900 4550
बीड मालदांडी क्विंटल 60 1500 2424 1824
जामखेड मालदांडी क्विंटल 510 1700 2800 2250
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1525 2500 2201
परांडा मालदांडी क्विंटल 3 2110 2110 2110
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 31 1475 1750 1675
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 700 1700 1878 1790
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 45 1650 1850 1800
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 4 1600 1600 1600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 78 1400 2200 1735
मुरुम पांढरी क्विंटल 8 1600 1700 1650
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1800 2400 2000
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 10 2501 2501 2501
माजलगाव रब्बी क्विंटल 163 1500 2500 2275
पैठण रब्बी क्विंटल 12 1800 2300 1930
गेवराई रब्बी क्विंटल 110 1500 2200 1800
जालना शाळू क्विंटल 1170 1600 2600 2150
सांगली शाळू क्विंटल 100 2758 4000 3379
चिखली शाळू क्विंटल 15 1600 1850 1725
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 19 1700 2000 1850
परतूर शाळू क्विंटल 20 1500 1840 1800
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 1550 1650 1600
तासगाव शाळू क्विंटल 31 2660 2800 2750
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
02/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 106 1300 1896 1751
भोकर क्विंटल 38 1211 1713 1462
श्रीगोंदा क्विंटल 3 2700 2700 2700
श्रीरामपूर क्विंटल 1 1100 1100 1100
लासूर स्टेशन क्विंटल 417 1850 2601 1950
दोंडाईचा दादर क्विंटल 20 1725 2200 1900
चोपडा दादर क्विंटल 250 1651 2041 1825
अमळनेर दादर क्विंटल 3000 1650 2010 2010
शिरपूर दादर क्विंटल 96 1900 2250 2080
देवळा दादर क्विंटल 5 2500 2640 2605
बारामती हायब्रीड क्विंटल 379 1900 2400 2200
अकोला हायब्रीड क्विंटल 20 1445 1770 1500
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 20 1800 1800 1800
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 1000 1350 1175
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1821 1700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 900 1650 1800 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 45 1400 1590 1495
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1625 1855 1670
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 20 1450 1700 1650
लोहा हायब्रीड क्विंटल 13 1550 1761 1725
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 4 1400 1400 1400
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 2 1425 1425 1425
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
मुंबई लोकल क्विंटल 782 2400 4000 3500
वणी लोकल क्विंटल 15 1605 1605 1605
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 34 1900 2100 2068
बारामती मालदांडी क्विंटल 253 2251 2935 2500
पुणे मालदांडी क्विंटल 568 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 87 1400 2068 1722
जामखेड मालदांडी क्विंटल 352 1700 2600 2150
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 71 1800 2500 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 69 1800 2600 2300
चाकूर मालदांडी क्विंटल 10 1300 2408 2100
मालेगाव पांढरी क्विंटल 27 1415 2800 2016
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 60 1550 1650 1600
दौंड पांढरी क्विंटल 24 1150 1610 1550
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 120 1450 2100 1951
मुरुम पांढरी क्विंटल 40 1300 2225 1763
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 135 1800 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 1201 2100 1900
पाथरी पांढरी क्विंटल 52 1300 2000 1500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 37 1500 2050 1900
पैठण रब्बी क्विंटल 3 2351 2351 2351
गेवराई रब्बी क्विंटल 63 1550 2251 1875
केज रब्बी क्विंटल 82 1400 1900 1800
जालना शाळू क्विंटल 1119 1500 2550 2100
सांगली शाळू क्विंटल 80 2758 4100 3429
चिखली शाळू क्विंटल 18 1500 1900 1700
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 31 1800 1950 1875
परतूर शाळू क्विंटल 57 1700 2100 1915
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 40 1600 1800 1700
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 6 1700 2200 2126
01/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 243 2050 2600 2325
शहादा क्विंटल 18 1650 1750 1675
दोंडाईचा क्विंटल 104 1511 1951 1850
नंदूरबार क्विंटल 230 1600 2000 1800
भोकर क्विंटल 220 1401 1789 1595
करमाळा क्विंटल 31 1900 2651 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 244 1850 2700 1950
सेलु क्विंटल 10 1600 1600 1600
वडवणी क्विंटल 11 1400 2300 2001
धुळे दादर क्विंटल 24 1900 1900 1900
जळगाव दादर क्विंटल 42 1950 2050 2050
शहादा दादर क्विंटल 12 2075 2341 2075
दोंडाईचा दादर क्विंटल 59 1714 2101 1900
चोपडा दादर क्विंटल 25 1700 1911 1800
नंदूरबार दादर क्विंटल 62 1830 2540 2100
अमळनेर दादर क्विंटल 1000 1700 2180 2180
शिरपूर दादर क्विंटल 147 1551 2623 2250
अकोला हायब्रीड क्विंटल 31 1830 1830 1830
धुळे हायब्रीड क्विंटल 340 1500 1840 1770
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 27 1850 1850 1850
सांगली हायब्रीड क्विंटल 125 2738 2800 2769
चिखली हायब्रीड क्विंटल 8 1200 1650 1425
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1800 1950 1900
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 800 1700 1800 1800
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 10 1300 1420 1360
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 150 1625 1850 1685
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 10 1600 1600 1600
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 32 1600 1856 1800
लोहा हायब्रीड क्विंटल 14 1450 1729 1722
उमरी हायब्रीड क्विंटल 30 1800 1800 1800
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 18 1450 2150 2000
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 70 1900 2000 1950
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
चोपडा लोकल क्विंटल 7 1500 1600 1600
मुंबई लोकल क्विंटल 516 2400 4000 3500
हिंगोली लोकल क्विंटल 50 1300 2300 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1650 2199 1950
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 47 1700 3200 2300
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 3 1840 1840 1840
पुणे मालदांडी क्विंटल 565 4000 4800 4400
बीड मालदांडी क्विंटल 139 1416 2000 1790
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 5 1800 2200 2000
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 3 1790 2450 1890
चाकूर मालदांडी क्विंटल 15 1705 2621 2155
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 2550 2550 2550
मालेगाव पांढरी क्विंटल 37 1401 2500 2091
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 450 1675 1792 1700
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 8 1600 1600 1600
मनवत पांढरी क्विंटल 31 1775 2005 1775
औसा पांढरी क्विंटल 19 1401 2501 1713
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 94 1500 2451 1951
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 75 1950 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 6 1250 2160 2100
केज पिवळी क्विंटल 2 1401 3002 1401
माजलगाव रब्बी क्विंटल 178 1600 2200 2050
पैठण रब्बी क्विंटल 41 1775 2791 2380
गेवराई रब्बी क्विंटल 149 1500 2275 1900
केज रब्बी क्विंटल 70 1500 1912 1825
जालना शाळू क्विंटल 994 1600 2305 2050
सांगली शाळू क्विंटल 150 2758 4000 3379
चिखली शाळू क्विंटल 17 1500 2001 1750
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 8 1800 2000 1900
परतूर शाळू क्विंटल 21 1701 1970 1900
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 17 1500 1900 1750
तासगाव शाळू क्विंटल 33 2680 2840 2760
परभणी टालकी क्विंटल 65 1900 2225 2150
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
लोहा टालकी क्विंटल 8 2041 2651 2300
31/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 198 2100 2900 2500
शहादा क्विंटल 33 1710 1710 1710
दोंडाईचा क्विंटल 115 1400 1900 1851
नंदूरबार क्विंटल 48 1850 1896 1875
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1500 2301 1800
भोकर क्विंटल 262 1500 1753 1626
श्रीरामपूर क्विंटल 3 2150 2150 2150
करमाळा क्विंटल 74 1700 2850 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 150 1850 2170 1900
कन्न्ड क्विंटल 4 1600 1800 1700
राहता क्विंटल 6 1700 1900 1800
धुळे दादर क्विंटल 11 2096 2099 2099
जळगाव दादर क्विंटल 90 1850 2050 2050
शहादा दादर क्विंटल 24 1871 2251 2199
दोंडाईचा दादर क्विंटल 74 1775 2300 2071
चोपडा दादर क्विंटल 55 1700 2026 1926
नंदूरबार दादर क्विंटल 180 1700 2971 2325
अमळनेर दादर क्विंटल 500 2000 2075 2075
शिरपूर दादर क्विंटल 97 1775 2432 2081
देवळा दादर क्विंटल 2 2610 2645 2645
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2400 2400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 482 1700 1925 1880
सांगली हायब्रीड क्विंटल 75 2738 2800 2769
चोपडा हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 1000 1900 1450
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1600 1850 1700
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1400 1600 1850 1850
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1400 1500 1450
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 47 1410 2150 1690
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1750 1626
औसा हायब्रीड क्विंटल 2 1000 1000 1000
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 16 1300 1650 1575
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 3 2940 2940 2940
मुंबई लोकल क्विंटल 1577 2400 4000 3500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 20 1925 2020 2000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 16 1800 3000 2100
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 15 2065 2460 2065
पुणे मालदांडी क्विंटल 562 4000 4700 4350
बीड मालदांडी क्विंटल 147 1350 2471 1778
जामखेड मालदांडी क्विंटल 471 1700 2800 2250
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 5 3099 3099 3099
चाकूर मालदांडी क्विंटल 20 1500 3124 2800
परांडा मालदांडी क्विंटल 7 2300 2650 2350
मालेगाव पांढरी क्विंटल 101 1751 3201 2100
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 900 1651 1775 1700
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 10 1600 1600 1600
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 220 1851 3000 2400
औसा पांढरी क्विंटल 68 1300 2701 1819
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरी क्विंटल 277 1500 2090 1776
मुरुम पांढरी क्विंटल 3 1900 1900 1900
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 125 1950 2400 2000
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1500 2151 1800
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 7 2251 4300 3000
केज पिवळी क्विंटल 2 1250 4800 1300
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळी क्विंटल 1 4900 4900 4900
माजलगाव रब्बी क्विंटल 222 1700 2300 2100
पैठण रब्बी क्विंटल 8 1201 2680 1950
गेवराई रब्बी क्विंटल 174 1500 2100 1800
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 55 1550 2000 1775
केज रब्बी क्विंटल 294 1400 2100 1900
जालना शाळू क्विंटल 1308 1400 2450 2000
सांगली शाळू क्विंटल 175 2758 4000 3379
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 80 1750 2200 1975
परतूर शाळू क्विंटल 25 1720 2281 1800
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 30 1600 1800 1700
गंगापूर शाळू क्विंटल 6 1200 2350 1746
परभणी टालकी क्विंटल 55 1950 2200 2000
गंगाखेड टालकी क्विंटल 7 2200 2500 2400
30/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 222 2200 2800 2500
शहादा क्विंटल 17 1750 1785 1750
दोंडाईचा क्विंटल 123 1650 1900 1851
बार्शी -वैराग क्विंटल 242 1500 2476 2151
नंदूरबार क्विंटल 294 1500 1992 1750
मुंबई क्विंटल 352 2400 4000 3500
संगमनेर क्विंटल 1 1470 1470 1470
भोकर क्विंटल 245 1259 1801 1530
सावनेर क्विंटल 2 1400 1400 1400
श्रीगोंदा क्विंटल 4 2700 2700 2700
श्रीरामपूर क्विंटल 1 2200 2200 2200
करमाळा क्विंटल 133 1700 3711 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 266 1850 2112 1950
कुर्डवाडी क्विंटल 1 1400 1400 1400
राहता क्विंटल 1 1501 1501 1501
धुळे दादर क्विंटल 14 1800 1900 1900
शहादा दादर क्विंटल 2 1955 2025 1955
दोंडाईचा दादर क्विंटल 56 1700 2027 2000
नंदूरबार दादर क्विंटल 118 1921 2400 2150
अमळनेर दादर क्विंटल 300 1900 2141 2141
शिरपूर दादर क्विंटल 132 1800 2190 2100
लोणार दादर क्विंटल 7 1350 1470 1410
देवळा दादर क्विंटल 10 2760 2850 2795
बारामती हायब्रीड क्विंटल 124 1800 2200 2000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 13 1770 1800 1785
धुळे हायब्रीड क्विंटल 374 1740 1901 1854
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 17 1900 1900 1900
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 28 1811 1811 1811
चिखली हायब्रीड क्विंटल 14 1260 1550 1405
हिंगणघाट हायब्रीड क्विंटल 28 2500 2700 2560
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1900 1850
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 600 1700 1852 1852
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 131 1400 1600 1500
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 97 1640 1885 1705
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2500 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 2 1800 1800 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 13 1500 1800 1630
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 22 1712 1770 1766
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 24 1500 1800 1650
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1050 1050 1050
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1500 1425
लासलगाव लोकल क्विंटल 22 1653 2400 1681
चोपडा लोकल क्विंटल 51 1751 2126 1901
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 121 1600 3000 2100
बारामती मालदांडी क्विंटल 82 2100 2820 2400
पुणे मालदांडी क्विंटल 564 4000 4700 4350
जामखेड मालदांडी क्विंटल 591 1700 2800 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 59 1900 2651 2300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 127 1700 3040 3000
परांडा मालदांडी क्विंटल 11 2200 2270 2200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 1300 1650 1850 1700
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 1800 2350 2000
जालना शाळू क्विंटल 845 1550 2400 2000
सांगली शाळू क्विंटल 261 2758 4200 3479
चिखली शाळू क्विंटल 15 1650 2250 1950
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 3 1800 2100 1950
परतूर शाळू क्विंटल 28 1700 1851 1736
परभणी टालकी क्विंटल 35 1910 2225 2150
गंगाखेड टालकी क्विंटल 8 2200 2500 2400
29/05/2022
कन्न्ड क्विंटल 1 1700 1700 1700
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1500 1500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 225 1800 2751 2400
उमरी हायब्रीड क्विंटल 140 1700 1750 1725
बाळापूर हायब्रीड क्विंटल 63 1450 1550 1500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 12 1800 2800 2100
चाकूर मालदांडी क्विंटल 13 1301 3251 2600
परांडा मालदांडी क्विंटल 6 1800 2280 2250
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 1500 1500 1500
दौंड पांढरी क्विंटल 4 1625 1625 1625
औसा पांढरी क्विंटल 62 1401 2601 1935
पैठण रब्बी क्विंटल 30 1700 2400 2100

 

Leave a Comment