Maka bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

Maka bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे मका बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे मका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (maka rate today in maharashtra 2022)

शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
नागपूर —- क्विंटल 17 1750 2000 1937
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 5650 1450 1855 1815
शहादा लाल क्विंटल 1 1651 1651 1651
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2250 2200
पंढरपूर लाल क्विंटल 13 1900 1925 1925
मंगळवेढा लाल क्विंटल 8 1880 1900 1900
अहमदनगर लोकल क्विंटल 132 1700 2050 1875
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 75 1400 1813 1699
मालेगाव पिवळी क्विंटल 1845 1706 1856 1798
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 120 1400 1750 1700
देवळा पिवळी क्विंटल 532 1600 1830 1740
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 4 1992 1992 1992
06/02/2022
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 443 1600 1800 1750
05/02/2022
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 930 1000 1838 1700
नागपूर —- क्विंटल 3 1850 2000 1963
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 67 1500 1700 1600
राहता —- क्विंटल 19 1800 1800 1800
जालना लाल क्विंटल 1002 1500 1830 1750
अमरावती लाल क्विंटल 3 1700 1750 1725
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 18 1600 1600 1600
पुणे लाल क्विंटल 2 2150 2250 2200
चांदवड लाल क्विंटल 308 900 1860 1800
जामनेर लाल क्विंटल 46 1655 1755 1729
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 2 1860 1860 1860
अहमदनगर लोकल क्विंटल 174 1900 2025 1962
कोपरगाव लोकल क्विंटल 224 1450 1844 1742
येवला पिवळी क्विंटल 4439 1780 1900 1855
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 271 1775 1850 1800
अकोला पिवळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
धुळे पिवळी क्विंटल 228 1530 1824 1750
मालेगाव पिवळी क्विंटल 5645 1705 1857 1751
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 80 1550 1800 1675
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 75 1800 1800 1800
भोकरदन पिवळी क्विंटल 20 1800 1850 1825
नांदगाव पिवळी क्विंटल 1038 1789 1895 1841
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 502 1650 1850 1750
04/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 4780 1600 1946 1845
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1590 1600 1899 1800
नागपूर —- क्विंटल 3 1850 2000 1900
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 3 1500 1500 1500
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 300 1625 1850 1800
राहता —- क्विंटल 13 1750 1850 1800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 22 1770 1811 1790
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 745 1610 1862 1815
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 1020 1650 1850 1750
जालना लाल क्विंटल 127 1800 1900 1865
अमरावती लाल क्विंटल 3 1700 1750 1725
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 27 1800 1800 1800
शहादा लाल क्विंटल 5 1676 1676 1676
पुणे लाल क्विंटल 3 2100 2300 2200
चोपडा लाल क्विंटल 106 1771 1863 1800
अमळनेर लाल क्विंटल 1800 1700 1811 1811
खामगाव लाल क्विंटल 40 1651 1750 1700
जामनेर लाल क्विंटल 26 1651 1740 1720
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1550 1550 1550
अहमदनगर लोकल क्विंटल 53 1700 2100 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 385 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 95 1839 1883 1870
कोपरगाव लोकल क्विंटल 245 1700 1858 1830
येवला पिवळी क्विंटल 6612 1788 1904 1860
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 723 1810 1890 1830
अकोला पिवळी क्विंटल 7 2000 2150 2075
धुळे पिवळी क्विंटल 342 1530 1824 1750
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 448 1700 1701 1700
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 127 1770 1840 1805
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 130 1600 1750 1700
मलकापूर पिवळी क्विंटल 690 1615 1785 1740
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 52 1500 1600 1600
धरणगाव पिवळी क्विंटल 25 1341 1341 1341
यावल पिवळी क्विंटल 91 830 1290 950
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2471 1525 1902 1841
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 462 1400 1865 1632
हिमायतनगर पिवळी क्विंटल 200 1400 1500 1450
देवळा पिवळी क्विंटल 934 1600 1875 1775
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 16 1800 1942 1900
03/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 4800 1600 1951 1845
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 1545 1700 1910 1851
श्रीगोंदा —- क्विंटल 2 1850 1850 1850
करमाळा —- क्विंटल 16 1880 1919 1880
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 46 1650 1800 1750
राहता —- क्विंटल 2 1850 1850 1850
बारामती हायब्रीड क्विंटल 2 1775 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3109 1740 1983 1811
बारामती लाल क्विंटल 874 1851 2150 1990
जालना लाल क्विंटल 498 1625 1885 1775
अमरावती लाल क्विंटल 15 1700 1750 1725
पुणे लाल क्विंटल 4 2000 2200 2100
चोपडा लाल क्विंटल 240 1675 1810 1677
अमळनेर लाल क्विंटल 2000 1550 1800 1800
चांदवड लाल क्विंटल 172 1731 1789 1750
खामगाव लाल क्विंटल 20 1740 1740 1740
जामनेर लाल क्विंटल 25 1645 1735 1715
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 201 1790 2050 1950
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1800 1800 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 237 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 85 1700 1838 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 79 1693 1878 1722
येवला पिवळी क्विंटल 6756 1801 1930 1860
धुळे पिवळी क्विंटल 210 1550 1800 1750
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 131 1411 1800 1781
मालेगाव पिवळी क्विंटल 5645 1681 1947 1777
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 355 1550 1838 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 375 1600 1850 1800
मलकापूर पिवळी क्विंटल 342 1500 1810 1760
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 58 1300 1800 1550
यावल पिवळी क्विंटल 43 825 1270 950
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2478 1500 1930 1850
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 565 1750 1950 1850
देवळा पिवळी क्विंटल 931 1710 1850 1750
दौंड सफेद गंगा क्विंटल 3 2525 2525 2525
02/02/2022
लासलगाव —- क्विंटल 5280 1700 2000 1866
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 4 1768 1768 1768
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 6 1732 1732 1732
चांदवड —- क्विंटल 197 1769 1859 1810
करमाळा —- क्विंटल 14 1825 1900 1825
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 252 1700 1875 1825
नांदूरा —- क्विंटल 150 1651 1820 1820
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2112 1786 1951 1811
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 6475 1400 1891 1891
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 627 1351 1937 1900
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 1770 1823 1790
अमरावती लाल क्विंटल 20 1700 1750 1725
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 17 1651 1651 1651
शहादा लाल क्विंटल 5 1825 1825 1825
पुणे लाल क्विंटल 3 2000 2200 2100
चोपडा लाल क्विंटल 450 1700 1841 1800
खामगाव लाल क्विंटल 6 1595 1595 1595
श्रीरामपूर – बेलापूर लाल क्विंटल 10 1250 1600 1450
जामनेर लाल क्विंटल 29 1640 1750 1700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 1751 1800 1800
अहमदनगर लोकल क्विंटल 55 1600 2100 1850
मुंबई लोकल क्विंटल 206 2200 2600 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 90 1751 1888 1812
वैजापूर लोकल क्विंटल 555 1805 1870 1850
मुरुम लोकल क्विंटल 2 1870 1870 1870
येवला पिवळी क्विंटल 6962 1801 1951 1850
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 334 1750 1920 1860
अकोला पिवळी क्विंटल 12 1950 2200 2150
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 339 1685 1830 1785
मालेगाव पिवळी क्विंटल 7335 1697 1950 1751
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 400 1560 1822 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 225 1600 1800 1800
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 23 1800 1850 1835
मलकापूर पिवळी क्विंटल 448 1695 1825 1755
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 34 1500 1550 1550
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 93 1300 1800 1550
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2946 1460 1946 1850
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 608 1750 1900 1825
देवळा पिवळी क्विंटल 984 1700 1835 1770
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 5 1935 1935 1935
01/02/2022
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 8 1551 1551 1551
करमाळा —- क्विंटल 132 1775 1970 1800
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 72 1675 1811 1750
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 6240 1060 1891 1891
अमरावती लाल क्विंटल 3 1700 1750 1725
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 22 1516 1516 1516
शहादा लाल क्विंटल 100 1626 1781 1691
पुणे लाल क्विंटल 4 1950 2150 2050
चोपडा लाल क्विंटल 265 1810 1851 1821
अमळनेर लाल क्विंटल 1900 1751 1925 1925
चांदवड लाल क्विंटल 396 1835 1913 1850
खामगाव लाल क्विंटल 56 1541 1825 1683
जामनेर लाल क्विंटल 23 1600 1740 1700
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 11 1900 2100 2000
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 6 2000 2000 2000
अहमदनगर लोकल क्विंटल 98 1900 2050 1975
मुंबई लोकल क्विंटल 122 2200 2600 2400
सावनेर लोकल क्विंटल 10 1900 1900 1900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 91 1550 1912 1850
वैजापूर लोकल क्विंटल 660 1800 1860 1845
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 620 1800 1920 1860
अकोला पिवळी क्विंटल 6 2200 2200 2200
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 1491 1581 1836 1650
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 118 1500 1800 1650
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 350 1630 1847 1750
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 355 1600 1850 1800
भोकरदन पिवळी क्विंटल 25 1800 1850 1825
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 23 1800 1900 1850
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 26 1350 1800 1575
धरणगाव पिवळी क्विंटल 32 1765 1786 1786
नांदगाव पिवळी क्विंटल 2064 1721 1960 1850
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 864 1650 1885 1760
देवळा पिवळी क्विंटल 1032 1725 1860 1800
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 35 1771 1771 1771
31/01/2022
लासलगाव —- क्विंटल 3835 175 2017 1868
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 360 1780 2000 1911
बार्शी -वैराग —- क्विंटल 4 1926 1926 1926
श्रीगोंदा —- क्विंटल 11 1850 1950 1900
करमाळा —- क्विंटल 28 1752 1961 1852
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 182 1700 1841 1800
नांदूरा —- क्विंटल 350 1625 1790 1790
राहता —- क्विंटल 76 1601 1877 1750
बारामती हायब्रीड क्विंटल 2 2000 2125 2125
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3420 1790 2001 1850
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1199 903 1945 1900
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 95 1301 1950 1325
बारामती लाल क्विंटल 542 1700 2011 1955
जालना लाल क्विंटल 1002 1621 1875 1830
अमरावती लाल क्विंटल 8 1700 1735 1718
शहादा लाल क्विंटल 15 1741 1895 1741
पुणे लाल क्विंटल 4 2000 2200 2100
अमळनेर लाल क्विंटल 1250 1700 1913 1913
खामगाव लाल क्विंटल 23 1667 1730 1698
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 280 1746 2200 1900
मोहोळ लाल क्विंटल 25 1750 1900 1800
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 1751 1751 1751
अहमदनगर लोकल क्विंटल 311 1500 1900 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 616 2000 2500 2200
सावनेर लोकल क्विंटल 27 1860 1880 1870
कोपरगाव लोकल क्विंटल 48 1600 1906 1870
मुरुम लोकल क्विंटल 2 1852 1852 1852
काटोल लोकल क्विंटल 33 1650 1705 1650
येवला पिवळी क्विंटल 10332 1875 1976 1940
येवला -आंदरसूल पिवळी क्विंटल 315 1900 1954 1910
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1960 1960 1960
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 724 1651 1851 1819
मालेगाव पिवळी क्विंटल 7050 1737 1929 1845
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 76 1720 1820 1770
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 750 1550 1890 1800
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 278 1600 1850 1750
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 38 1500 1800 1650
नांदगाव पिवळी क्विंटल 3614 1816 1976 1890
देवळा पिवळी क्विंटल 779 1740 1900 1850
शहादा सफेद गंगा क्विंटल 15 1882 1971 1882

Leave a Comment