Phul gobi market rate : 2 ते 7 मे पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

शेतमाल : फ्लॉवर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 83 500 1250 875
औरंगाबाद क्विंटल 28 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 700 600
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 359 500 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 188 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1009 1000 1600 1300
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
08/05/2022
अकलुज क्विंटल 19 1500 2600 2000
कोल्हापूर क्विंटल 173 500 1000 750
अहमदनगर क्विंटल 91 400 3200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 37 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 45 800 1500 1000
खेड क्विंटल 20 600 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 9 400 600 500
सातारा क्विंटल 45 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 6 400 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 498 430 1640 1215
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1120 1500 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 828 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 249 700 1000 850
मंचर लोकल क्विंटल 463 625 1610 1025
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100
07/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 182 350 1750 1050
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2700 4000 3350
पुणे-मांजरी क्विंटल 433 600 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 82 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 194 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 15 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 215 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 31 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 613 355 1860 1215
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1670 2000 1840
सोलापूर लोकल नग 1860 640 1040 640
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 600 1400 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 180 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 633 1000 2000 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3800 3000
कराड लोकल क्विंटल 18 1300 1700 1700
पेन लोकल क्विंटल 111 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1200 1400 1300
06/05/2022
अकलुज क्विंटल 25 1700 2800 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 12 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 394 900 1400 1100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 102 800 1500 1000
खेड क्विंटल 20 600 1400 900
खेड-चाकण क्विंटल 180 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 407 430 1430 1070
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1650 2000 1860
सोलापूर लोकल नग 3576 560 1680 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1600 2000 1850
जळगाव लोकल क्विंटल 23 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 605 800 1300 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 227 700 1000 850
मुंबई लोकल क्विंटल 1054 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 389 925 1650 1250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1800 3000 2600
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
05/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 195 600 1500 1050
उस्मानाबाद क्विंटल 9 1200 4000 2600
पुणे-मांजरी क्विंटल 372 600 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 43 1600 2000 1800
राहूरी क्विंटल 7 1100 3500 2300
खेड क्विंटल 20 800 1400 1000
खेड-चाकण क्विंटल 240 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 12 500 700 600
सातारा क्विंटल 33 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 434 360 1610 1140
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1450 2000 1865
सोलापूर लोकल नग 2244 720 1280 880
पुणे लोकल क्विंटल 868 600 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 355 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 390 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 1157 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 354 625 1750 1225
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2400
04/05/2022
अकलुज क्विंटल 25 1000 2800 2500
कोल्हापूर क्विंटल 138 750 1500 1125
उस्मानाबाद क्विंटल 7 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 432 600 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 25 1600 2000 1800
राहूरी क्विंटल 7 1000 3000 2000
खेड क्विंटल 20 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 195 1000 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 300 500 400
सातारा क्विंटल 29 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 345 570 1715 1215
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1515 2000 1885
सोलापूर लोकल नग 1993 400 1680 960
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1600 2200 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1200 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 437 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 580 500 1600 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 350 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 537 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 407 725 1510 1050
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1600 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 18 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 1800 2000 1900
03/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 362 600 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 25 1800 2000 1900
खेड क्विंटल 29 800 1000 900
खेड-चाकण क्विंटल 150 1000 1500 1200
मंचर- वणी क्विंटल 5 1010 1010 1010
नवापूर क्विंटल 6 2500 3000 2833
राहता क्विंटल 4 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 337 430 1640 1070
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1085 1600 1375
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 3 3000 3200 3100
पुणे लोकल क्विंटल 457 500 1200 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 238 800 1500 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 938 1000 1400 1200
मंचर लोकल क्विंटल 268 625 1750 1125
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 800 1500 1100
वाई लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1800
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
02/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 160 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 460 600 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 42 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 82 800 1500 1000
खेड क्विंटल 30 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 700 600
नवापूर क्विंटल 7 2000 3000 2571
सातारा क्विंटल 31 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 4 700 2000 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 406 360 1785 860
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1600
सोलापूर लोकल नग 1967 640 1600 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 953 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 373 700 1500 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 468 500 1500 1000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 19200 901 2501 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 759 1000 1800 1400
मंचर लोकल क्विंटल 533 725 1510 955
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 95 1000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 24 1300 1700 1700
पेन लोकल क्विंटल 102 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 19 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 5550 1700 2200 1950
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100

Phul gobi market rate : 2 ते 7 मे पर्यंतचे फुल कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील फुल कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

 

Leave a Comment