Udid bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

Udid bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंतचे उडीद बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
पुणे क्विंटल 3 7500 8300 7900
देवळा काळा क्विंटल 1 6100 6100 6100
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 48 4000 4800 4400
पुणे क्विंटल 4 7500 8300 7900
कारंजा क्विंटल 50 2500 3950 3705
येवला काळा क्विंटल 2 3400 3400 3400
अकोला काळा क्विंटल 12 2300 2700 2500
चिखली काळा क्विंटल 53 4100 5500 4800
पैठण काळा क्विंटल 2 4681 4681 4681
उदगीर काळा क्विंटल 19 3500 7000 3500
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 5 4300 5340 4820
तुळजापूर काळा क्विंटल 30 5200 5751 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 26 3300 5000 4150
मुरुम लोकल क्विंटल 20 3000 4100 3550
04/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 8 4000 5800 4900
पुणे क्विंटल 3 7500 8500 8000
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 9 2500 3000 2700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 214 2500 5200 3850
येवला काळा क्विंटल 2 3500 3500 3500
जालना काळा क्विंटल 10 3700 5000 4700
अकोला काळा क्विंटल 15 4000 4500 4250
चिखली काळा क्विंटल 16 3500 5000 4250
उदगीर काळा क्विंटल 25 3200 7000 5100
भोकर काळा क्विंटल 2 1500 1500 1500
मंठा काळा क्विंटल 5 2000 4801 3801
निलंगा काळा क्विंटल 3 3000 3530 3400
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 11 4000 5350 4675
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3300 3300 3300
अमरावती लोकल क्विंटल 7 3500 5000 4250
मुरुम लोकल क्विंटल 14 3500 3500 3500
03/02/2022
पुणे क्विंटल 2 7600 8600 8100
कारंजा क्विंटल 75 3305 4205 4050
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 238 3200 5950 4575
अकोला काळा क्विंटल 5 3300 4800 4050
धुळे काळा क्विंटल 1 10000 10000 10000
चिखली काळा क्विंटल 18 3700 4500 4250
वाशीम काळा क्विंटल 50 4500 5000 4800
उदगीर काळा क्विंटल 25 3500 7200 5350
गेवराई काळा क्विंटल 2 3600 4000 3600
लोणार काळा क्विंटल 6 3500 4500 4000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 13 3500 4552 4100
निलंगा काळा क्विंटल 4 4300 5500 5300
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 11 3500 5100 4000
देवणी काळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
बारामती लोकल क्विंटल 11 4500 6000 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
सांगली लोकल क्विंटल 50 6000 6800 6400
मुरुम लोकल क्विंटल 2 1620 1620 1620
उमरगा लोकल क्विंटल 3 4151 4151 4151
02/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 12 4500 6000 5250
पुणे क्विंटल 4 7600 8600 8100
बार्शी -वैराग क्विंटल 3 2500 4500 4500
कारंजा क्विंटल 50 3285 4300 3305
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 4 5200 5800 5200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 123 3200 5850 4525
धर्माबाद काळा क्विंटल 112 2500 6585 4800
अकोला काळा क्विंटल 12 2750 2750 2750
जळगाव काळा क्विंटल 3 5700 5700 5700
चिखली काळा क्विंटल 19 4000 5300 4650
वाशीम काळा क्विंटल 50 4500 5500 5000
उदगीर काळा क्विंटल 30 3600 7325 5462
मलकापूर काळा क्विंटल 9 5025 6000 5500
लोणार काळा क्विंटल 5 3800 4400 4100
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 5 4000 6350 5175
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 2 3535 3535 3535
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 45 3200 5000 4700
शेगाव काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
धर्माबाद लाल क्विंटल 80 3000 6210 5200
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 9 5000 5500 5300
तासगाव लोकल क्विंटल 25 5700 5860 5810
मुरुम लोकल क्विंटल 7 3501 4000 3751
01/02/2022
शहादा क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे क्विंटल 3 7600 8800 8200
बार्शी -वैराग क्विंटल 1 3700 3700 3700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 5404 5404 5404
कारंजा क्विंटल 50 3200 3530 3505
करमाळा क्विंटल 2 3500 3500 3500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 170 4200 5450 4825
अकोला काळा क्विंटल 44 4200 4650 4400
जळगाव काळा क्विंटल 15 4000 4500 4500
चिखली काळा क्विंटल 15 4800 5525 5162
वाशीम काळा क्विंटल 25 4500 5300 5000
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 9 3500 5000 4250
शेगाव काळा क्विंटल 4 3000 4200 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 21 5000 5500 5300
जामखेड लोकल क्विंटल 3 4000 5000 4500
तासगाव लोकल क्विंटल 18 6000 6100 6050
31/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 71 4000 5900 4950
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे क्विंटल 4 7500 8600 8050
बार्शी क्विंटल 389 2500 6000 5500
बार्शी -वैराग क्विंटल 26 3720 4100 3801
करमाळा क्विंटल 3 3111 4011 3900
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 5 4000 5500 4000
कुर्डवाडी क्विंटल 1 3000 3000 3000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 153 2500 5200 3850
जालना काळा क्विंटल 56 3500 4500 4000
अकोला काळा क्विंटल 3 5000 5000 5000
जळगाव काळा क्विंटल 35 3705 4975 3900
चिखली काळा क्विंटल 20 4000 5000 4500
वाशीम काळा क्विंटल 130 4500 5300 5000
गेवराई काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
लोणार काळा क्विंटल 10 3700 4400 4050
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 4 3240 5000 4000
बारामती लोकल क्विंटल 2 4100 5451 5451
अमरावती लोकल क्विंटल 26 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 64 5000 5500 5300
जामखेड लोकल क्विंटल 5 4000 4500 4250
मुरुम लोकल क्विंटल 10 1600 1600 1600

 

Leave a Comment